Tyck till om tyreso.se

Vattenmiljöer

Miljömål för Tyresån

Nå de uppställda mål som formuleras inom Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram. Dessa mål innebär en halvering av totalfosforhalterna i systemet på längre sikt (mer än 10 år), från idag cirka 70 ug P/liter till 35 ug P/liter. För totalkvävehalterna är målet satt till < 1000 ug N/liter i slättsjöarna och < 600 ug N/liter i skogssjöarna. Syrgashalten i bottenvattnet ska hålla > 4 mg O2/liter.

  • Ytterligare åtgärder i Fnyskbäcken för att begränsa dagvattenbelastningen till systemet.
  • Förbättra kunskapen om vattenutbytesförmågan i kustvattnen Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden.


Miljömål för Åvaåns sjösystem

  • Vidmakthålla ett pH i systemet på > 6.5 och alkaliniteten > 0.10 mekvivalenter / liter mätt i Nedre Dammens utlopp. Dessa värden kan numera hållas även efter avslutad kalkning.


Miljömål för övriga sjöar

  • Öringesjön: bibehållen badbarhet.
  • Ällmora träsk: bibehållen pH-nivå samt buffringsförmåga mot sur nederbörd genom fortsatt kalkning vid behov.

Miljömål för kustvatten

  • Bibehållen bad- samt fiskevattenkvalitet genom åtgärder mot bristfälliga enskilda avlopp samt utbyggnad av kommunalt va-nät på Tyresö-Brevikshalvön.
  • Förbättra kunskapen om vattenutbytesförmågan i kustvattnen Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden.
  • Recipientprovtagning av kustvattnen - Ällmorafjärden, Vissvassfjärden och Erstaviken genom Svealands kustvattenvårdsförbunds försorg.

Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny