Tyck till om tyreso.se

Miljömål

Till nästa generation ska de stora miljöproblemen i Sverige vara lösta. Miljömålen är politiskt fastställda av regeringen och beskriver hur tillståndet i miljön ska vara.

 Miljömål i Tyresö

Vi vill uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö, kommunen ska arbeta för att nå de regionala miljömålen för Stockholms län genom olika åtgärder på lokal nivå. Åtgärderna bygger på kommunala mål från kommunens plan för hållbar utveckling.

Allmänna målformuleringar från översiktsplanen 

 • Områden med särskilda natur- och/eller rekreationsvärden ska beaktas
 • Vid markexploatering ska ekologiska aspekter beaktas
 • Vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar ska förbättras
 • Andelen jordbruksmark i kommunen ska bibehållas
 • Mängden avfall ska minimeras
 • Andelen källsorterat avfall ska maximeras
 • Användningen av svårnedbrytbara, naturfrämmande ämnen och produkter ska minimeras
 • Miljö- och kretsloppsanpassade byggmetoder och byggmaterial ska användas
 • Antal bostäder och rekreationsområden där människor störs av buller ska minimeras
 • Koldioxidutsläppen från fossila bränslen ska minimeras
 • Andelen förnyelsebar energi ska maximeras
 • Kommunen ska verka för ökad användning av miljöanpassade transportmedel.

Nationella miljömål
Regeringen har utsett ansvariga myndigheter för varje miljömål. På regional nivå ansvarar Länsstyrelsen för att anpassa, precisera och konkretisera miljömålen till de regionala förutsättningarna. För samordningen av miljömålsarbetet svarar Miljömålsrådet, som består av representanter för berörda nationella myndigheter, kommunerna, länsstyrelserna, näringslivet och ideella föreningar. På lokal nivå ansvarar kommunerna för att miljömålen uppnås.

Mål och delmål
Riksdagen har beslutat om en struktur för miljöarbetet och har fastställt 16 övergripande nationella miljökvalitetsmål och cirka 70 nationella delmål. Miljökvalitetsmålen har sikte på år 2020 och definierar det tillstånd för den svenska miljön som är önskvärt. Delmålen anger inriktning för det konkreta miljöarbetet. Regeringens ambitioner med delmålen är bland annat att de ska vara möjliga att följa upp och att de ska tjäna som underlag för regionalt och lokalt miljöarbete. 

Miljömål för Tyresån

Sveriges sexton miljömål

Miljömål för Stockholms län


Publicerad av: Petri Palkki

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Avdelningschef, miljö- och trafikavdelningen
Göran Norlin