Tyck till om tyreso.se

Luften i Tyresö

Luften består av 78 procent kvävgas och 21 procent syrgas. Det är en liten del av den sista återstående procenten som hela luftvårdsdebatten handlar om. I den sista procenten ryms alla de förorenande gaser och partiklar som skadar hälsa och miljö.

Hur ren är Tyresöluften?

Det finns inga beräkningar eller mätningar som tyder på att miljökvalitetsnormerna för luft skulle överskridas i Tyresö kommun. Det beror delvis på att vägarna i Tyresö är lågt trafikerade i jämförelse med många andra andra tätorter. Inte heller finns det några trånga gaturum i kommunen som skulle kunna bidra till en lokalt sämre luftomblandning.

Luftföroreningar är både ett miljö- och hälsoproblem

Föroreningar innebär en ökad risk för cancer och hjärt- och lungsjukdomar. De kan också orsaka irritation i luftvägarna och de försvårar livet framför allt för astmatiker och allergiker. Dessutom orsakar luftföroreningarna skador på skog, grödor och andra organismer. Läs mer om luft och föroreningar under Relaterad information. 

Vem övervakar luftkvaliteten?

Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar luftens kvalitet i regionen. Medlemmar är regionens kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Målet med verksamheten är att samordna regionens miljöövervakning av luft.

Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan länens kommuner, landsting och andra aktörer skapa sig en bra bild av luftens kvalitet och hur föroreningarnas halter påverkas av olika beslut. Luftens rörelser känner inga administrativa gränser. Varje kommun kan inte heller hålla sig med kompetens eller ha resurser för att bygga upp en egen organisation som mäter, övervakar och beräknar luftens kvalitet och exponering. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund samlar krafterna för en effektiv övervakning av regionens luftkvalitet.

Luftkvalitet och miljökvalitetsnormer

För att mäta miljökvalitet för bland annat luft, finns så kallade miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna regleras i miljöbalken och är bestämda utifrån EG-direktiv för utomhusluft. Normerna är satta för att skydda mot ohälsa och gäller främst i miljöer där människor vistas.

Vissa miljökvalitetsnormer överskrids i länet

För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för halter av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Av dessa är det kvävedioxid, partiklar (PM10) och ozon som förekommer i för höga halter i länet.


Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-03

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Avdelningschef, miljö- och trafikavdelningen
Göran Norlin