Tyck till om tyreso.se

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling har tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 erkände begreppet som en överordnad princip för FN:s arbete.

Vad är Agenda 21 och hållbar utveckling?
Vid Stockholmskonferensen 1972 påbörjades det internationella arbetet för att lyfta upp miljöfrågorna på beslutsfattares bord.

Vid FN:s konferens i Rio de Janeiro, Brasilien 1992, enades 181 av jordens drygt 200 länder om en handlingsplan för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett begrepp som definieras: En utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Handlingsplanen fick namnet Agenda 21, Agenda betyder dagordning och 21 står för det 21:a århundradet som inleddes år 2000 och slutar år 2100. Den innehåller 40 kapitel och omfattar sociala, ekonomiska och miljöperspektiv.

En svensk strategi för hållbar utveckling
Vid den femårsuppföljning av Riokonferensen som ägde rum år 1997 i FN:s generalförsamlings regi togs viktiga beslut om hur det fortsatta genomförandet av Agenda 21 skulle utformas. Det beslutades bland annat att världens länder skulle förbereda nationella strategier för hållbar utveckling.

Sveriges regering prioriterar fem områden för hållbar utveckling nationellt och globalt:

- Hållbar urbanisering - hållbara städer
- Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten
- Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster
- Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart jordbruk, skog och fiske samt handel
- Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål

Tyresö kommun har arbetat med Agenda 21 sedan 1994 och det första lokala måldokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 1998. 2003 antog kommunfullmäktige det andra lokala Agenda 21-dokumentet, "Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling".

Detta dokument har ersatts av en ny klimatstrategi, energieffektiviseringsstrategi, energiplan, grönplan och avfallsplan, vilka täcker in stora delar av vad det tidigare Agenda-21 dokumentet tog upp. Tanken bakom den nya utformningen av arbetet innebär att frågorna förs in i verksamheternas dagliga arbete på ett mer konkret sätt än vad de tidigare övergripande målen förmådde göra.


Publicerad av: Petri Palkki

Senast uppdaterad: 2016-11-09

Högermeny