Tyck till om tyreso.se

Färre och miljösmartare resor

Tyresö kommun har ambitiösa klimatmål och en vision om ett klimatneutralt Tyresö 2050. Ett arbete för att lyckas med detta är att minska koldioxidutsläppen från kommunanställdas resor.

Under våren 2012 fick kommunanställda svara på en enkät om hur de reser till, från och i jobbet. Resultaten från enkätundersökningen har sammanställts av Climate and Economic Research in Organizations (CERO). Undersökningen visade bland annat att 58 procent av medarbetarna i Tyresö kommun ansåg att kommunen ska arbeta för att minska utsläppen från pendling till och från arbetet.

- Det är glädjande att vi har ett sådant stöd från de anställda att jobba för ett minskat bilberoende och att främja användandet av alternativa färdmedel, säger Tyresös kommundirektör Bo Renman.

Läs mer om CERO under Relaterad information.

Barn och vuxen cyklar

Undersökning ledde till åtgärder

Med enkätundersökningen som underlag har CERO tagit fram förslag till åtgärder. Åtgärderna finns inom både områdena arbetspendling och tjänsteresor. Främst handlar det om att ersätta bilresor med alternativa färdmedel, men också mötesformer och kampanjer finns med. Utifrån förslagen beslutade kommunen om 26 åtgärder som ska ha genomförts senast i slutet av 2014. Målet är att kommunen ska, med väl genomförda åtgärder, minska koldioxidutsläpp från pendlings- och arbetsresor med tio procent.

Läs mer om vilka åtgärder kommunen har beslutat om under länken "Beslutade åtgärder" i Relaterad information.

Under våren 2015 kommer en uppföljande resvaneundersökning att skickas ut till samtliga anställda. Underlaget kommer att visa hur stor utsläppsminskning kommunen har åstadkommit med de genomförda åtgärderna, och nya åtgärder för ytterligare utsläppsminskning kommer att tas fram. 

Hur personalen reser idag

JordklotTotalt reser anställda vid Tyresö kommun cirka 14,8 miljoner kilometer till och från arbetet per år (570 mil per anställd) vilket motsvarar cirka 370 varv runt jorden. Cirka 80 procent av utsläppen kommer från resor till och från jobbet, resten från tjänsteresor. Bilresor står för cirka 90 procent av koldioxidutsläppen.

Dessa resultat visar på vikten av att arbeta med åtgärder som kan minska beroendet av egen bil.

Alla kan göra något

- Alla åtgärder som rör pendlingsresor i den här satsningen bygger naturligtvis på frivilligt deltagande. Jag hoppas att vi hittar olika sätt att motivera personalen. Och man kan alltid göra något. Man kan till exempel börja med att byta bilen mot cykeln eller bussen en dag i veckan, säger Bo Renman.


Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-15