Tyck till om tyreso.se

Miljö-, klimat- och energiarbete

Vi påverkar klimatet genom att släppa ut växthusgaser. I kommunen arbetar vi med att minska dessa utsläpp. Målet är att utsläppen i Tyresö ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990.

Foto: Johanna Wretman Östhem.

Du kan påverka miljön

Hur miljön ser ut och förändras beror på var och en av oss. Små steg i vardagen kan vara viktiga bidrag till ett samhälle i bättre balans med naturen. Centralt i miljöarbetet står de regionala och nationella miljömålen, och arbetet för en hållbar utveckling.

Som medborgare och konsumenter påverkar vi miljön. På dessa sidor kan du testa dina vanor på flera områden och få tips om hur du kan minska dina koldioxidutsläpp.  

Enligt EU:s klimatmål ska utsläppen av koldioxid minska med 20 procent fram till år 2020 och 40 procent till 2030 (jämfört med 1990). Tyresö kommun har som mål att nå ännu längre och har skrivit på EU-kommissionens Borgmästaravtal. 45 svenska kommuner har skrivit på. Sex av dessa i Stockholms län.

Kommunen har tagit fram ett antal planer och strategier för klimat- och energiarbetet. Några beskrivs nedan. De finns också samlade under Relaterad information.

Tyresös klimatstrategi

Tyresö kommunfullmäktige antog i juni 2010 en klimatstrategi för kommunen. Visionen i strategin är att Tyresö ska vara klimatneutralt år 2050 och det finns mål satta för åren 2015 och 2020.

Fram till år 2020 ska:

1. Koldioxidutsläppen i Tyresö kommun ha minskat med 40 procent jämfört med 1990.

2. 20 procent av den energi som används i kommunen ska komma från förnyelsebara källor och 10 procent av drivmedlen ska vara biodrivmedel.

3. I kommunens byggnader ska energianvändningen minska med 20 procent jämfört med 1990.

Strategin innehåller åtgärder som kommunen ska genomföra. De är uppdelade i tre områden:

Bilen – handlar om volym och energislag för transporter. Exempel på åtgärder under 2010 är fler infartsparkeringar, laddstolpar för elfordon och nya reseriktlinjer för kommunens personal.

Biffen – åtgärder som rör konsumtion och klimatsmarta upphandlingar. Exempelvis arbete för att minska matavfall i skolor och äldreboenden samt ökad andel ekologiska livsmedel.

Bostaden - åtgärder som rör energin vi använder i byggnader, exempelvis konvertering till fjärrvärme och solfångare på kommunala byggnader.


Strategi och stöd för energieffektivisering
Hösten 2011 antog kommunen en strategi för energieffektivisering i kommunens verksamheter. Exempel på åtgärder i strategin är att kommunen ska köpa in energieffektiva produkter och införa separat mätning av verksamhetselen. 


Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-10