Tyck till om tyreso.se

Mark och exploatering

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för kommunens mark. Det innebär allt från att att projektera kommunala vägar till att svara på fastighetsjuridiska frågor.

Att ansvara för kommunens markinnehav innebär förvaltning, utveckling och exploatering av kommunens fastigheter. Vi hanterar arrenden och andra rättigheter, köp och försäljning av fastigheter och vi sköter förhandlingar med byggherrar.

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för de gatukostnadsutredningar som görs i samband med att områden med fritidshusbebyggelse omvandlas till permanentboende. Vi deltar i arbetet med att ta fram detaljplaner och vi ser till att dessa genomförs.

På enheten arbetar både exploateringsingenjörer och projektörer. Mer information om lite av det vi arbetar med kan du hitta här:


Mark- och exploateringsenheten

 • Fastighetsbildning

  Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som nybildar (avstyckning, klyvning eller sammanläggning) eller ombildar fastigheter (fastighetsreglering).

 • Gatukostnad

  När en ny detaljplan tas fram har kommunen möjlighet att ta ut gatukostnader för ett visst områdes allmänna platser och anordningar.

 • Lantmäterirådgivning

  Det är endast Lantmäteriet som kan ta beslut om huruvida en fastighetsbildning är möjlig. Dock kan kommunen hjälpa dig med att ta reda på om din fastighet är möjlig att fastighetsbilda eller kontakta Lantmäteriet direkt.

 • Servitut, gemensamhetsanläggning & arrende

  Ibland är det nödvändigt att förbättra en fastighet genom att tillföra funktioner och därigenom lösa behov som inte kan tillgodoses inom fastighetens egna gränser. Det kan röra sig om rätt till utfartsväg, parkeringsplats eller rätt till vatten. Detta kan ske genom att man inrättar servitut eller skapar andra rättigheter.

 • Teknisk handbok

  Handboken innehåller de krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Tyresö kommun. Den är framtagen i samarbete mellan representanter från enheter och avdelningar inom förvaltningen och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Publicerad av: Gabriella Engström

Senast uppdaterad: 2018-01-18