Tyck till om tyreso.se

Utbyggnad av infrastruktur - steg för steg

Det ligger mycket planering bakom utbyggnad av infrastruktur, det vill säga vatten och avlopp, el och tele. Ändå upplevs vägarbetet ofta oplanerat och ostrukturerat av både boende och trafikanter. Här ska vi försöka förklara vägarbetets olika skeden.

Infrastrukturprojekt kräver en noggrann planering tillsammans med el-, tele- och bredbandsbolag. Under markytan går el-, tele- och vattenledningar och markförhållandena kan variera mycket även på korta sträckor. Som utomstående betraktare kan man undra hur planeringen egentligen gjorts. Det grävs upp och fylls igen och grävs upp igen och fylls igen... varför?

Här ska vi försöka förklara hur det går till. Exemplet är hämtat från planeringen av kommande arbeten på Breviksvägen, men arbetsgången är likartad på andra ställen:

Trafikskeden

Under den befintliga vägbanan finns el, tele- och dagvattenledningar som löper under olika sidor av vägbanan.

Trafikskeden

Till att börja med måste en förberedande breddning av vägen göras, samtidigt som trafiken kan fortgå på den del av vägen som det inte arbetas på.

Trafikskeden

I det första trafikskedet breddas alltså ett körfält, trafikbelysningen på ena sidan vägen flyttas provisoriskt, och provisoriska anslutningar till dagvattnet görs för de fastigheter som ligger invid denna del av vägen.

Trafikskeden

 

Därefter byggs nya el- och telestråk samtidigt som hänsyn måste tas till korsande vattenledningar som går under vägen och som också måste byggas ut.

 

Trafikskeden

 

I det tredje skedet flyttas el-, tele- och dräneringsledningarna till den del av vägen som fram tills nu varit arbetsområde. Då flyttas också arbetsområdet över till den del av vägen som i skede 1 blivit breddad.

Trafikskeden

I nästa skede av arbetena flyttas åter trafiken till den del av vägen som var farbar i början av arbetena. Schaktning för vatten- och avloppsledningar (VA), dränering etcetera kan nu göras under den breddade delen av vägen. VA-schakten kan inte ligga på samma sida av vägen som el- och teleledningar. VA-ledningarna ligger djupare under marknivå och blir det problem med VA får inte el- och teleledningarna ligga i vägen.

Trafikskeden

I det slutliga produktionsskedet byggs en gång- och cykelväg, den provisoriska belysningsmasten rivs och permanent belysning av vägen färdigställs.

 

Trafikskeden


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-18

Högermeny