Tyck till om tyreso.se

Viten och anmärkningar

Grunder för anmärkning och vite i Tyresö kommun. Fastställda av kommunstyrelsen 2017-05-30 § 119. Gäller från 1 juli 2017.

Tillstånd

 • När arbetet utförts utan ansökan, eller när godkänd ansökan om schakttillstånd saknas
  Vite 15 000 kronor
 • När arbete utförts eller påbörjas utan godkänd ansökan om trafikanordningsplan.
  Vite 20 000 kronor

 

Skyltning/utmärkning

 • Då grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan* saknas, till exempel vägmärke A20 vägarbete, X2 Markeringsskärm för avstängd körbanebredd, X3 sido-markeringsskärmar, vägmärke C31, C2, C3 eller E11/E13, F25 körfältsförändring saknas.
  Anmärkning eller vite 10 000 kronor
 • Då återställning (tillfällig eller permanent) av beläggning efter schaktarbeten i belagd yta inte skett innan ytan öppnas upp för allmän trafik, oavsett trafikslag.
  Vite 10 000 kronor
 • När informationsskylt om ledningsägare eller byggherre saknas. 
  Anmärkning eller vite 5 000 kronor

 

Fysisk avstängning

 • När grundläggande avstängning inte är utförd, eller inte följer godkänd TA-plan.
  Vite 20 000 kronor
 • När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga.
  Anmärkning eller vite 3 000 kronor

 

Personal och arbetsområde

 • När arbetsområdet inte har någon utmärkningsansvarig personen på den aktiva arbetsplatsen eller denne inte är nåbar.
  Vite 5 000 kronor
 • Om personalen saknar varselkläder eller brist i varselklädsel förekommer.
  Anmärkning eller vite 3 000 kronor
 • Om personalen inte kan uppvisa utbildningsbevis, eller saknar godkänd utbildning, eller visar tydlig avsaknad av kompetens, kan kommunens handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas.
  Vite 3 000 kronor
 • När personal inte medverkar till att anmärkning på plats åtgärdas vid begäran, kan kommunens handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas.
  Vite 3 000 kronor

 

Trafikantframkomlighet/störning

 • Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen, kan kommunens handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas.
  Vite 20 000 kronor
 • Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart framgår av TA-planen att dessa ska rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen, kan kommunens handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas.
  Vite 8 000 kronor
 • Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: Inga motlägg/ fasning 1:3 mot kantstöd, bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller under högtrafik. Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.
  Anmärkning eller vite 3 000 kronor

Grovt åsidosättande av bestämmelse
Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger kommunen rätt att avstänga ansvarig person upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens allmänna och/eller offentliga mark.

Övrigt åsidosättande
Om man sedan tidigare efter avslutat arbete inte beställt slutbesiktning och fått godkänt på återställningen, har kommunen rätt att neka till att bevilja schakttillstånd och TA-planer. Om man sedan tidigare har obetalda tillstånd har kommunen rätt att neka till att bevilja schakttillstånd och TA-planer.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-05

Högermeny

Viten i Tyresö kommun

Viten i Tyresö kommun

Grunder för anmärkning och vite i Tyresö kommun. Fastställda av kommunstyrelsen 2017-05-30 § 119

Vitesbelopp

Kommunstyrelsens protokollutdrag

Förklarande text till viten