Tyck till om tyreso.se

Schakttillstånd och trafikanordningsplan

Det kan ta upp till tre veckor att få tillståndet beviljat efter att vi har fått in en komplett ansökan, därför är det mycket viktigt att ansökningen är komplett från början så att vi kan handlägga den. Läs noga all information innan du ansöker.

Schaktning

Handläggningtiden för tillstånd är cirka tre veckor

Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre. Akuta reparationsåtgärder prioriteras. Trafikanordningsplanen ska godkännas av kommunen innan arbetet får påbörjas. Det kan ta upp till tre veckor att få tillståndet beviljat efter att vi har fått in en komplett ansökan, därför är det mycket viktigt att ansökningen är komplett från början så att vi kan handlägga den. Läs noga all information innan du ansöker.

Viten och anmärkningar

Från 1 juli har kommunen viten och anmärkningar vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun. Beslutade i Kommunstyrelsen 2017-05-30 § 119. Läs mer om viten nedan.

Oftast behövs två tillstånd

Vid alla typer av arbeten och aktiviteter på kommunens mark som kan medföra störningar eller risker för trafikanter krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA) innan arbetet får påbörjas. Innefattar arbetet även schaktarbeten så krävs även ett beviljat schakttillstånd (ST).

Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

 

Viktigt att veta när du ansöker tillstånd

 • Viten och anmärkningar

  Från 1 juli har kommunen viten och anmärkningar vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun. Beslutade i Kommunstyrelsen 2017-05-30 § 19
  Läs om kommunens viten och anmärkningar

 • Kommunens villkor för schakttillstånd

  Schaktningstillstånd (ST) i Isy Case

  1. När ansökan är komplett och godkänt, sätter vi ärendet på Beviljat (du får e-post)
  2. Ändra direkt till Pågående när ni startar arbetet
  3. 1 maj – 30 september. När arbetet är klart ändra till Återställd, ändra sedan till Slutbesiktning och kontakta omgående Göran Widlund på 08-578 298 69 eller slutbesiktning@tyreso.se för att boka tid för slutbesiktning. Ändra nu till Avslutat i TA (om det inte redan är gjort) det sker inte automatiskt.
  4. 15 oktober – 30 april. Ändra till Tillfälligt återställd när vinterskålla är lagd (om du har gjort en schakt i asfalt). När arbetet sedan är färdigt med befintlig beläggning ändra status till Återställt. Ändra sedan till Slutbesiktning och kontakta omgående Göran Widlund på 08-578 298 69 eller slutbesiktning@tyreso.se för att boka tid för slutbesiktning.
  5. När slutbesiktningen är utförd och Godkänd (du får e-post) börjar garantitiden för återställningen av ert objekt/projekt/arbete att löpa på.

   

  • Arbeten eller aktiviteter som påbörjas innan schakttillståndet utfärdats kan medföra vite.
 • Kommunens villkor för Trafikanordningsplan

  Trafikanordningsplan (TA) i Isy Case

  1. Har vi frågor eller funderingar kring din ansökan eller om vi inte godkänner den/dem så kommer vi via e-post att be dig om kompletteringar, vi ändrar status till Komplettering (du får e-post)
  2. När/om du har kompletterat i ett ärende, ändra till Ansökan, då vi får en notis om att ändringar skett i ditt ärende.
  3. När ansökan är komplett och godkänd, sätter vi ärendet på Beviljat (du får e-post)
  4. När ni startar arbetet ändra direkt till Pågående
  5. När arbetet är klart ändra till Avslutat

   

   

  • Arbeten eller aktiviteter som påbörjas innan trafikanordningsplanen godkänts, samt all avvikelse från trafikanordningsplanen utan godkännande kan medföra vite.
  • Arbeten som utförs, samt placering av fordon, avstängningsmaterial eller annan utrustning, utanför TA-plans-/arbetsplatsområdet kan medföra vite
 • Villkor för att få godkänt schakttillstånd och TA-plan

  Godkännandet enligt punkt 1-2 gäller under följande förutsättningar:

   

  • 1. Om arbetet medför att skador uppkommer för Tyresö kommun är entreprenören ansvarig gentemot kommunen för skador som orsakats av bolaget eller dess underentreprenörer.
  • 2. Vid arbetstillfället ska framkomlighet säkras för både biltrafiken, cyklister och gående. Entreprenören är ansvarig för väg och arbetsplatsskyltning.
  • 3. Kontroll av befintliga anläggningar i mark sker vid större arbeten av kommunen innan arbetet startar.
  • 4. Efter arbetets färdigställande ska slutbesiktning utföras av representanter från Tyresö kommun.

   

  Om inte framkomlighet eller skyltning sköts tillfredställande kommer kommunen att ta kontakt med angivna kontaktpersoner. Kontaktperson gällande igångsättning och slutbesiktning är Göran Widlund e-post:
  slutbesiktning@tyreso.se eller på telefon: 08-578 298 69

 • För- och efterbesiktning

  Omgående efter slutfört schaktningsarbete ska entreprenören kontakta Tyresö kommun för att få en slutbesiktning utförd. För att beställa besiktningstid ta kontakt med Göran Widlund på slutbesiktning@tyreso.se 08-578 29869.

  Vid större schakter krävs även en förbesiktning. 

 • Oftast krävs en ritning och ett tillstånd per schakt

  Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut. 

  Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen. Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas. Observera att det alltid krävs nyttjanderätts- alternativt övergripande markavtal (av ledningsägare) för schakter på Tyresö kommuns mark.

 • Tillgängligheten runt arbetsplatsen

  I trafikanordningsplanen ska redovisas hur ni tillgodoser tillgänglighet förbi arbetsplatsen för alla trafikantkategorier. 

  Läs på sidan 53 i tillgänglighetshandboken.

 • Kostnader

  Schakttillstånd

  2 000 kronor exklusive moms per tillstånd för upp till 1 veckas arbete (inklusive TA-planavgift). Därefter tillkommer 71,40 kronor exklusive moms för varje påbörjad dag.
  I schakttillståndet ingår det område som direkt härrör till schaktarbetet, inte för övriga etableringsytor (se nedan).

  Trafikanordningsplan
  1 000 kronor exklusive moms.

  Markupplåtelse för etablering ansöks hos polisen
  50 kronor per kvadratmeter och månad
  För tillfälliga etableringar på kommunens mark såsom byggbodar, uppställningsplatser för maskiner, material, schaktmassor och fordon så ska tillstånd sökas hos polisen. Definiera området tydligt med karta över ytan. Debitering sker i efterhand. Räkna med en handläggningstid på 2 veckor hos polisen och sedan ytterligare 2 veckor hos kommunen.

 • Viktig information samt länk till Isy Case

  Information att läsa innan du ansöker:

  Villkor för schakttillstånd och Villkor för Trafikanordningsplan

  Trafikverket har tagit fram en exempelsamling, där syftet är att skapa säkrare arbetsplatser. 

  Läs Trafikverkets exempelsamling

  Anvisningarna i "Ledning för grävning" har tagits fram för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens allmänna platsmark såsom gator, park eller naturmark. Syftet med anvisningarna är att, mellan kommunen och de som avser att gräva i kommunens mark uppnå ett smidigt och enkelt samarbete med tydliga riktlinjer vad som gäller både innan, under och efter utfört arbete. Anvisningarna skapar även en ökad samordning av arbeten mellan olika aktörer som har anläggningar på eller i kommunens mark. Anvisningarna ska på ett smidigt sätt kunna hänvisas till, både i övergripande markavtal med stora ledningsdragande företag samt vid enstaka nyttjanderättsavtal där ledningar eller andra anläggningar grävs ned i kommunens mark.

  Läs Ledning för grävning

  Träd i städer är viktiga att bevara. De ger karaktär och skapar många värdefulla funktioner som både är svåra och dyra att ersätta. Foldern riktar sig till dig som exempelvis arbetar med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av träd.
  Läs Skydda träden vid arbeten 

   

  Nu kan du ansöka via ISY case


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-28

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Trafikingenjör
Henrik Ström
Postadress:
Tyresö
Besöksadress:
Bollmora Gårdsväg 12