Tyck till om tyreso.se

Schakttillstånd och trafikanordningsplan

Ansök senast tre veckor innan det planerade arbetet ska påbörjas. Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre. Vi behöver en komplett ifylld ansökan annars kan vi inte handlägga den. Läs noga all information innan du ansöker längst ner på sidan.

Schaktning

Observera att:

 • Gräv- och schaktarbeten på Tyresö kommuns mark kräver schakttillstånd
 • På gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs alltid en godkänd trafikanordningsplan innan arbete får påbörjas. 
 • Påbörjade arbeten innan godkänd TA-plan och utfärdat schakttillstånd samt all avvikelse från TA-planen utan godkännande är förenligt med vite. 
 • Arbeten som utförs, samt placering av fordon, avstängningsmaterial eller annan utrustning, utanför TA-plans-/arbetsplatsområdet är förenligt med vite.
 

Viktigt att veta innan du ansöker om tillstånd

 • Ansök senast tre veckor innan det planerade arbetet ska påbörjas

  Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre. Akuta reparationsåtgärder prioriteras. Trafikanordningsplanen ska godkännas av kommunen innan arbetet får påbörjas. Det är mycket viktigt att ansökningen är komplett ifylld, om inte så kan vi inte handlägga din ansökan. Vi önskar bild/karta över området med ytan utmärkt.

 • För- och efterbesiktning

  Före och efter de flesta schaktarbeten ska en besiktning utföras. För information om detta ta kontakt med Göran Widlund på goran.widlund@tyreso.se

 • Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt

  Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut. 

  Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen. Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas. Observera att det alltid krävs nyttjanderätts- alternativt övergripande markavtal för schakter på Tyresö kommuns mark

 • Viktigt om tillgängligheten runt arbetsplatsen

  I trafikanordningsplanen ska redovisas hur ni tillgodoser tillgänglighet förbi arbetsplatsen för alla trafikantkategorier. 

  Läs på sidan 53 i tillgänglighetshandboken.

 • Läs anvisningarna i "ledning för grävning"

  Det är viktigt att du läser "Ledning för grävning". Dessa anvisningar har tagits fram för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens allmänna platsmark såsom gator, park eller naturmark. Syftet med anvisningarna är att, mellan kommunen och de som avser att gräva i kommunens mark uppnå ett smidigt och enkelt samarbete med tydliga riktlinjer vad som gäller både innan, under och efter utfört arbete. Anvisningarna skapar även en ökad samordning av arbeten mellan olika aktörer som har anläggningar på eller i kommunens mark. Anvisningarna ska på ett smidigt sätt kunna hänvisas till, både i övergripande markavtal med stora ledningsdragande företag samt vid enstaka nyttjanderättsavtal där ledningar eller andra anläggningar grävs ned i kommunens mark.

 • Trafikverkets exempelsamling

  Trafikverket har tagit fram en exempelsamling, de är inte styrande utan redovisar en minimumnivå, som oftast kräver komplettering och anpassning till förhållandena på arbetsplatsen, där syftet är att skapa säkrare arbetsplatser. 

  Läs Trafikverkets exempelsamling

 • Ansvarsförsäkring

  Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

 • Kostnader

  Schakttillstånd

  2 000 kronor + moms per tillstånd för upp till 1 veckas arbete (inklusive TA-planavgift). Därefter tillkommer 500 kr + moms för varje ny påbörjad vecka
  I schakttillståndet ingår det område som direkt härrör till schaktarbetet, inte för övriga etableringsytor (se nedan).

  Trafikanordningsplan
  1 000 kronor + moms 

  Markupplåtelse för etablering ansöks hos polisen
  50 kronor per kvadratmeter och månad
  För tillfälliga etableringar på kommunens mark såsom byggbodar, uppställningsplatser för maskiner, material, schaktmassor och fordon så ska tillstånd sökas hos polisen. Definiera området tydligt med karta över ytan. Debitering sker i efterhand. Räkna med en handläggningstid på 2 veckor hos polisen och sedan ytterligare 2 veckor hos kommunen.

 • Ansök här

  Ansök om schakttillstånd och tillstånd för upprättande av tillfällig trafikanordningsplan via ISY Case.
  Läs om ISY case


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-12

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Trafikingenjör
Henrik Ström
Postadress:
135 81 Tyresö