Tyck till om tyreso.se

Snöröjning i Tyresö

Tyresö kommun, vägföreningar, fastighetsägare och Trafikverket delar på ansvaret för halkbekämpning och snöröjning i Tyresö kommun. Från den 15 oktober till 15 april råder vinterberedskap. Då står både kommunens och entreprenörernas fordon redo.

Snöröjare

Cykelstråk i länet som sopsaltas

Kartan visar samtliga cykelstråk som åtgärdas med sopsaltning, både lokala stråk och regionala stråk.
Regionala cykelstråk som underhålls med sopsaltning

 

De vanligaste frågorna om snöröjning

 • Vilka vägar prioriteras?

  Chaufförerna kör efter en fastställd prioriteringslista. När det är mycket att göra prioriteras huvudgator (vägar med busstrafik), branta backar samt gång- och cykelvägar i centrumområdena. Sist i prioriteringsordning vid mycket rikligt snöfall är tvärgator och villagator.

  Kommunen plogar i första hand

  • Bussvägar
  • Genomfartsvägar
  • Gång- och cykelvägar i centrumområdena.
 • När sandar och saltar man?

  Saltar gör vi i endast på bussgator, regionala gång- och cykelvägar samt på utsatta ställen. Vid temperaturer under minus 9 grader används inte salt, då sandar vi. I övrig halkbekämpning och på övriga vägar (lokalgator) använder vi bergflis. Branta backar och korsningar prioriteras.

 • När påbörjas snöröjningen?

  Vilka insatser som görs baseras på vädret samt prognoser från meteorologer på SMHI, som vi har kontinuerlig kontakt med. Vägar och gångbanor snöröjs vid 5 centimeters snödjup. Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett (normalt) snöfall upphört. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning hela tiden.

 • Vem ansvarar för vägarna där jag bor?

  • Trafikverket ansvarar för Gudöbroleden samt Tyresövägen fram till rondellen vid Bollmora allé.
  • Vägföreningarna i Tyresö anlitar kommunen.
  • Bostadsrättsföreningar och hyresrättsbolag sköter sina egna områden.
  • Stockholms stad sköter Skrubba Malmväg samt vägarna i Skrubba industriområde.

   

  I flera av våra områden i Tyresö har vi två eller fler aktörer som arbetar med vägunderhållet. Vi har tagit fram kartor över fyra områden:

  Alléplan

  Farmarstigen

  Strandtorget

  Krusboda

 

Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall upphört. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning kontinuerligt.

Kommunens folder om snöröjning

 

Frågor och svar om snöröjning

 • Vem kan hjälpa mig med snöskottning?

  Om du behöver hjälp med snöskottning så finns det privata trädgårdsfirmor, marktjänstföretag och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning. Vissa privata anordnare inom hemtjänsten erbjuder tilläggstjänster, exempelvis snöskottning, som du som kund betalar själv.

 • Min infart är igenplogad! Tar ni bort snövallen?

  Som fastighetsägare måste du räkna med att själv bryta igenom vallen vid din infart. Vårt främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka.

 • När kommer ni till min gata?

  Huvudgator prioriteras. När det är mycket att göra prioriteras huvudgator (vägar med busstrafik), branta backar samt gång- och cykelvägar i centrumområdena. Sist i prioriteringsordning vid rikligt snöfall är tvärgator och villagator.

  Koll på plogbilarna. Om det snöar intensivt och blåsten är hård och vägen snöar igen, kan det ibland se ut som om ingen snöröjning skett. Kontakta Servicecenter 15 timmar efter avslutat snöfall eller om situationen är akut. Alla fordon är utrustade med GPS, så vi kan enkelt se var plogbilarna har varit.

 • Så gör du för att underlätta för snöröjningen

 • Vilken sida av vägen plogas?

  Finns det dubbla gångbanor efter en väg plogas endast den ena sidan, grundprincipen är att vi plogar den sidan där gatubelysning finns, vilket innebär att vissa fastighetsägarefår snö överplogad på sin sida. Lokala avvikelser kan förekomma.

 • Snöröjning runt kommunens fastigheter

  Fastighetsenheten ser till att gångvägarna runt kommunens fastigheter är framkomliga. Plogbilar får inte vara på skol- och förskoleområden de tider som det finns barn och personal där, vilket gör att det plogas och sandas nattetid. Har du synpunkter, vänligen kontakta verksamheten direkt.

 • När sker sandupptagningen

  Maskinerna byter skepnad i april
  Det är samma maskiner som plogar snö som sedan sopar upp sanden. Efter en "normal" vinter brukar vi komma igång med sandupptagningen runt 15 april och då byter vi ut plogutrustningen till utrustning för sandupptagning.
  Läs om sandupptagningen

 • Vilka maskiner används?

  Vid snöplogningen används en rad olika fordon som kan förses med plog.

  Plog
  Vi får ibland frågor om varför plogen inte fälls ända ner. Plogen släpps ner med egen tyngd och består av två sektioner där plogstålen byts när de slitits ut. Bladen är fjädrade så att det inte blir tvärstopp vid ojämnheter som isklumpar, vägbrunnar och annat.

  Väghyvel
  Det är bara väghyvlar som med sin tyngd av cirka 20 ton kan skrapa helt rent. Det finns få väghyvlar att tillgå i länet. I december 2012 har Tyresö kommun två stycken inhyrda som kör där de behövs bäst.

  Traktor
  Mindre traktorer används för småvägar och gångbanor. De kan både ploga och flytta snö med skopa.

  Skador på staket, brevlåda eller häck
  Placera inte staket, häck eller brevlåda på kommunens mark eller tomtgräns, om du gjort det så kan du inte räkna med ersättning om den skadas vid snöröjningen. Titta i webbkartan vart din tomtgräns går. Sök på adress eller fastighet.

 • Avfallshämtning vid vinterväglag

  Vid dåligt väglag kan hämtfordonet bli försenat och behöva köra senare tider än normalt. I vissa fall kan hämtningen behöva göras under helger.
  Läs om hämtning av avfall vid halt väglag

 • Mitt avfallskärl är inte tömt på grund av vädret, vad gör jag?

  Vid utebliven hämtning kontakta Servicecenter och håll dig uppdaterad på hemsidan.

 • Var kan man hämta sand för husbehov?

  Svaret på denna fråga är nej. Privata fastighetsägare kan köpa sand på de stora byggvaruhusen.

  Sandlådorna ute i kommunen har tagits bort. Det beror på att sanden hämtades och användes på privata uppfarter och därför var lådorna ofta tömda på sand när den behövdes i exempelvis backar. Kommunens sanddepåer tillhör kommunen och denna sand används till våra maskiner för att halkbekämpa med på trottoarer, backar, vägar med mera vilket är till gagn för samtliga kommuninvånare. Alla har ett eget personligt ansvar att ta det försiktigt särskilt vintertid och framförallt sköta marken på sin egen tomt.

 • Varför är inte trottoaren snöröjd?

  Det finns fler förklaringar, till exempel felplacerade avfallskärl som stått i vägen för plogbilen eller felparkerade bilar. Finns det dubbla gångbanor efter en väg plogas endast den ena sidan, grundprincipen är att vi plogar den sidan där gatubelysning finns, vilket innebär att vissa fastighetsägare får snö överplogad på sin sida. Lokala avvikelser kan förekomma.

 • Sätter snöröjaren ner bladet helt i backen vid plogningen?

  Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte kontinuerligt plogar och saltar under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is, inte vanliga snöplogar.

 • Varför är det gropar, is och spår i gatan?

  Vid ihållande snö och hård vind är det vanligt att vägarna driver igen efter att plogbilen har passerat. Trafik kan hinna packa snön så hårt att plogbilen inte förmår att ta bort all snö när den plogar nästa gång. När detta upprepas flera gånger uppstår spår och gropar i körbanan. För att få bort detta krävs väghyvlar. När det blir varmare så blir det mer modd ju fler bilar som kör på gatan och det blir spårigt, då åtgärdar vi. Ofta måste vi göra det flera gånger under samma dag.

 • Sandupptagning

  Sandupptagning

  På våren hör många Tyresöbor av sig och undrar när gatorna ska sopas. På gångbanorna är det grus och det är besvärligt, särskilt om man har rullator, ska cykla eller liknande. Men även om solen visar sig dagtid kan det fortfarande vara minusgrader och halka på kvällar och nätter. Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader dygnet runt, eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser och det blir halt. 
  Sandupptagning pågår mellan 15 april och 15 maj, beroende på väderlek.

  Läs mer om sandupptagningen

  Snöröjning

  Tyresö kommun, vägföreningar, fastighetsägare och Trafikverket delar på ansvaret för halkbekämpning och snöröjning i Tyresö kommun.

  Läs om vem som sköter snöröjningen där du bor

 • Vad kostar en snöröjningsinsats?

  Vid ett normalt snöfall (inte klass 1 eller 2) kostar en insats ungefär 250 000 kronor per dag, när både egen personal och entreprenörer är igång. När samtliga resurser är ute och arbetar är det sammanlagt 35 maskiner (traktorer, plogbilar, väghyvlar, snöslungor samt sand/saltbilar) ute på kommunens vägar.
  Klass 2 snöfallet i december 2012 kostade under de första fem dagarna ungefär 2 miljoner.

 • Vilka resurser läggs på snöröjningen?

  Det finns en budget för snöröjningen men inget tak. Det kostar helt enkelt vad det kostar beroende på hur mycket snö som faller. Det är inte ekonomiskt försvarbart att dimensionera för extrema situationer. Men vid extrema snöfall sätts även icke-kontrakterade resurser in. Då även kringliggande kommuner drabbas av snöfallet finns det få extra plogbilar att tillgå.

  Budgeten för 2015 är 13,2 miljoner kronor. Våra entreprenörer får ersättning för att de håller jour, jourkostnaden är 2,5 miljoner kronor per år.

 • Sopsaltning av gång- och cykelvägar

  Vi sopsaltar vissa gång- och cykelvägar för att underlätta för cyklister vintertid. Vi borstar då bort snön samt halkbekämpar med saltlake( istället för med stenflis) vilken ger en sandfri cykelbana. Vi sopsaltar bland annat delar av Tyresövägen, Bollmoravägen Wättingestråket och Myggdalsvägen.

   

  Saltsopning

 • Får kommunen lägga snö på privat mark?

  Kommunen lägger endast snö på kommunalägd mark eller vägmark, eller annat enligt avtal.

 • Mitt staket har blivit skadat, vem betalar?

  Skador på staket, brevlådor och häckar i samband med snöröjning

  Har du fått en skada på din egendom så titta i vår webbkarta och sök på din fastighetsbeteckning för att se om ditt staket eller din häck står på din tomt eller på kommunens mark. Står den på din tomt så kan du anmäla detta. Observera att blanketten måste skrivas ut, skrivas under och skickas in. 
  Skadeanmälan 

  Ur väghållningen juridik
  ”Om skada uppstår av att upplogade snömassor genom sin tyngd eller på annat sätt pressar sönder till exempel ett staket, blir väghållare normalt inte ersättningsskyldig. Den fastighetsägare som sätter upp ett staket på tomtgränsen måste räkna med att det blir utsatt för påfrestningar vid snöröjning samt får se till att staketet är så kraftigt att det står emot snömassorna”

 • När sker sandupptagning?

  Vårt mål är att sanden ska vara borttagen senast 15 maj om vädret tillåter. Anledningen till att vi inte börjar sandsopning tidigare beror på att det fortfarande kan vara minusgrader på nätterna som medför halka.
  Läs mer om sandupptagningen i Tyresö 


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2018-02-12