Tyck till om tyreso.se

Nu kommer växterna till dagvattendammen på Prästängen

Publicerad den: 2017-05-19

Prästängens dagvattendammar kommer att ha som huvudsyfte att rena dagvattnet från föroreningar från anslutande radhusområden i Krusboda samt från intilliggande snöupplag. Dammarna invigs officiellt den 24 augusti.

Plantering vid Prästängens dagvattendammDen 19 maj planterades det växter i och runt den mindre dammen. Foto: Esther Östin

Personal från park- och VA-avdelningenplanterade tillsammans vattenväxter, sumpzonväxter, fuktängsväxter samt torrtåliga ängsplantor i den slänten som kommer vara ovanför vattenytan mesta delen av året. Växterna placeras i olika nivåer beroende hur djupt i vatten de kan stå. Vattenväxter utgör livsmiljö för organismer såsom bakterier, alger, smådjur vilka bidrar till reningsprocessen genom att de också syresätter vattenmassan i de djupare partierna av dammarna.

Stora som Kolardammarna

Dagvattendammarna gynnar den biologiska mångfalden i omgivningen så förskönar landskapsbilden. Dammarna är tillsammans 42600 m2 det är ungefär samma storlek som Kolardammarna.

Minskar föroreningarna i Tyresö - Flaten

Dammarna har som huvudsyfte att rena dagvattnet från föroreningar från anslutande radhusområden i Krusboda samt från intilliggande snöupplag vilket bidrar till minskning av näringsämnen och vissa tungmetaller på Tyresö-Flaten.

Nyttan med dagvattendammar

En åtgärd för att minska föroreningarna och bromsa flödet till vattendragen är bland annat att bygga dagvattendammar. Dagvatten utgörs av regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser, tak och hårdgjorda tomtytor. Under naturliga förhållanden tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. I en tätbebyggd miljö ytor rinner dock vattnet på marken via diken eller dagvattenledningar i det flesta fall direkt ut till närmsta vattendrag.

Dagvattendamm på Prästängen ritning 1

Dagvattendamm på Prästängen ritning 2


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-13