Tyck till om tyreso.se

Tyresövägen

Under hösten 2017 inleds arbetet med att bygga om Petterbodarondellen. I samma veva byggs en ny gång- och cykeltunnel under Tyresövägen. Arbetet kan komma att hålla på upp till två år.

PetterbodaUnder hösten 2017 inleds arbetet med att bygga om Petterbodarondellen. Foto: Karl Schriver-Abeln.

Ombyggnationen av Petterbodarondellen är delprojekt 1 i ett större och mer omfattande arbete med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen. I detta första skede ska rondellen göras tvåfilig för att öka kapaciteten, busshållplatserna samlas mitt emot varandra och en gång- och cykelväg ska anläggas under Tyresövägen.

Mer om rondellbygget: Så ska propparna på Tyresövägen lösas

 

 

Frågor och svar om Petterbodarondellen

 • Hur ser tidplanen ut?

  Vi räknar med att ombyggnationen av rondellen och ny gångtunnel tar cirka två år, till sommaren-hösten 2018. Tiden är beräknad med tanke på de risker och restriktioner som finns med sprängning vid befintlig kraftkabel och befintliga verksamheter i Petterboda. För att undvika stora störningar i trafiken, kan vi inte heller arbeta med full kapacitet under rusningstid.

  Det finns ännu ingen exakt tidplan för vad som ska göras när. Den måste tas fram av den entreprenör som ska genomföra ombyggnationen. De avgör hur och i vilken ordning de vill utföra arbetet. Vi har upphandlat en entreprenör, men upphandlingen har överklagats och vi väntar på beslut från förvaltningsrätten. Mer information om tidplan kommer att finnas på denna webbsida när entreprenören är kontrakterad. 

 • Var hittar jag information om arbetet?

  Vi kommer att uppdatera informationen på den här webbsidan löpande.

  Kommunen har tidigare gjort utskick till alla hushåll i hela kommunen och informerat i kommunbilagan i Mitt i Tyresö.  

 • Hur påverkas trafiken?

  Trafiken kommer att påverkas olika under olika skeden. I vissa skeden kommer det att krävs trafikljus för att reglera korsningen mellan Tyresövägen/Öringevägen/Energivägen. En fil i vardera riktning kommer hela tiden hållas öppen, bortsett från kortare avstängningar vid sprängningar som sker utanför rusningstrafik.

  En trafikplanerare kommer under byggnation att analysera konsekvenserna av trafikomläggningarna och bedöma hur störningarna kan minimeras. 

 • Kommer det byggas fler infartsparkeringar?

  Vi kommer att se över alla infartsparkeringar runt om i Tyresö för att kunna utöka antalet platser där det är möjligt. 

 • Kommer busstrafiken utökas?

  Inte vad vi vet. Nobina upphandlas av landstinget och deras avtal styr turtätheten. Nobina har dock sedan den senaste upphandlingen ett så kallat incitamentsavtal vilket gör dem mer flexibla så att de kan sätta in fler turer om de ser att det finns ett utökat behov. Vi har en dialog mellan kommunen och Nobina även om vi inte har några formella möjligheter att bestämma vad de ska göra. 

 • Hur ska räddningstjänsten ta sig fram?

  Räddningstjänsten kan åka genom Alby, de har en nyckel. Vi har även en samordning av larmkontakter om något skulle hända på arbetsplatsen. Vi har tillsammans med räddningstjänsten tagit fram ett förslag till provisorisk infart i Öringe från Strandhållet samt in i Petterboda förbi ridklubben.

  För akutsjukvård långt ut i kommunen är det möjligt att använda helikopterflyg. 

 • Vad händer efter att rondellen är ombyggd?

  Hela Tyresövägenprojektet kommer pågå under en lång tid, där Petterboda är första delprojektet med fysiska åtgärder. Nästa steg kommer bli att lägga ner kraftledningen som går längs Tyresövägen från golfbanan. Förberedelser för detta ingår i ombyggnationen av Petterbodarondellen.

  Andra kommande steg är fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Tyresövägen och ombyggnad av golfrondellen. Vi räknar med att kunna komma igång med bygget av en tredje fil under 2019, där den tredje filen är reversibel för att anpassas efter trafiken. 

 • Vad händer om det blir långa köer?

  Ombyggnationen måste planeras så att påverkan på Tyresövägen minimeras, framförallt under rusningstrafik. Men byggnationen kommer vid vissa tillfällen påverka trafiken så att det blir köer, framförallt i samband med trafikomläggningar, även om dessa görs nattetid.

  Det finns idag ingen realistisk lösning för att leda om trafiken över Alby, då den vägen inte är dimensionerad för detta. Eventuellt skulle Energivägen samt gång- och cykelvägen förbi ridhuset kunna nyttjas, men detta skulle få stor påverkan på Petterboda industriområde. Vi ser dock vidare på den möjligheten, som kan användas som provisorium i nödfall.  


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-08-15

Högermeny

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter