Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Etapp 1

I etapp 1 anläggs infrastruktur och stadsdelens två första kvarter med bostäder byggs. De kommer att uppföras direkt norr om bio Forellen och norr och väster om Bollmorahallen.

Byggnation av bostäder pågår 2017-2018

Sedan januari 2017 pågår byggnationenen av stadsdelens första bostäder. Byggherrarna Botrygg, Riksbyggen och Småa ska uppföra ett 16-våningshus och ett kvarter om sex våningar. De två kvarteren ska innehålla bostäder med kommersiella lokaler på bottenvåningen. 

Infrastrukturen lagd

Ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber, fjärrvärme och så kallad sopsug för effektivare avfallshantering har under 2016 lagts ned i marken. På så sätt har grunden lagts till den kommande gatustrukturen för Norra Tyresö Centrum. Det slutgiltiga finplaneringsarbetet, som att lägga kantsten och plantera träd, kommer att göras när byggnaderna i kvarteret är klara 2018.

 

Frågor och svar om etapp 1

 • Vad händer på byggarbetsplatsen v. 33-34

  Arbetet i kommande Norra Tyresö Centrum är på gång igen efter sommarsemestrarna. Botryggs hus har fått en andra våning (av totalt 16) och arbete pågår med armering samt montering av bjälklag ovanför plan  2. I vecka 34 kommer de att gjuta betong på plan 2. 

  Riksbyggen har ställt upp elva byggbodar på arbetsplatsen. De arbetar med schaktning av jord och berg, samt skrapande av berg. Detta kan leda till visst damm och buller. 

 • Vad händer på byggarbetsplatsen under hösten?

  Botrygg bygger ett 16-våningshus, som kommer att växa våning för våning under hösten.

  Riksbyggen och Småa påbörjar sina byggen i början av hösten 2017. Markarbeten, inklusive viss pålning och sprängning, kommer att pågå under hösten.

 • Vad byggs i etapp 1?

  Cirka 200 bostäder - hyreslägenheter och bostadsrätter - byggs i denna etapp, samt lokaler för annan verksamhet i husens bottenvåningar.

  Läs mer om vad som byggs i etapp 1 här

 • Hur tar jag mig runt arbetsområdet?

  För att kunna lägga ner ledningar i marken för de nya gatorna har vi stängt av området runt etapp 1. Det innebär att en del gång- och cykelvägar till och från centrum har stängts av och letts om. För att minska olägenheterna för dig som kommer till centrum med bil kommer det vid några tillfällen att bli kortare avstängningar och begränsad framkomlighet vid parkeringsytorna vid centrum.

  En orienteringsplan finns uppsatt vid byggområdet för att du lätt ska kunna hitta vägar att gå, cykla och köra runt arbetsplatsen.

  Orienteringsplanen om hur du kan ta dig runt byggområdet

 • Kommer parkeringsplatser försvinna?

  Parkeringsytorna kommer till största del inte påverkas av arbetet. Vissa ytor kommer under kortare perioder att stängas av för att minska störningarna för dig som besökare. Ett mindre antal parkeringsplatser kommer tas i anspråk under byggtiden. Det behöver vi göra för att få mer plats på arbetsplatsen så olycksrisken minskas. Använd gärna parkeringshuset under de tider då parkeringsplatserna är fulla.

  Här kan du se orienteringsplanen över byggområdet


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Karta etapp 1

Karta etapp 1

Norra Tyresö Centrum etapper

Etapp 1 markerat i svart. Klicka för att förstora bilden.

Orienteringsplan

Orienteringsplan

Skärmdump orienteringsplan Norra Tyresö centrum etapp 1
Här kan du se en karta över hur du som gående eller trafikant kan ta dig till och från området runt arbetsplatsen.

Kontakt etapp 1

Kontakt etapp 1

Byggprojektledare
Johan Nilsson
08- 5782 95 76
johan.nilsson@tyreso.se