Tyck till om tyreso.se

Gator och trafik

Centrumtrafik

 

Tyresö kommun är sedan flera år rankad som en av de trafiksäkraste i Sverige. Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser och vid flera skolor finns det skyddade avlämningsplatser. Kommunen arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken. 

Tomgångskörning tillåten högst en minut 
Det gäller alla fordon med förbränningsmotorer även om de miljöbilar. 

Håll koll på var vi gräver och anlägger i kommunen

 

Svar på våra vanligaste trafiksäkerhetsfrågor

 • Vi vill ha ett övergångsställe så att det blir säkrare att gå över gatan

  Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Den första förutsättningen för ett övergångsställe är därför att trafiken är så tät på gatan att det helt enkelt är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare krävs att det finns en tydlig efterfrågan att gå över just där, dvs. att det finns målpunkter på båda sidor. På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/timme är oftast inte dessa kriterier uppfyllda. Övergångsställen ska inte heller läggas för tätt eftersom respekten för dem då riskerar att minska.

  Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon. Övergångsställen ska därför aldrig anläggas, eller behållas, av trafiksäkerhetsskäl.

 • Många kör för fort utanför vår förskola, kan ni sätta upp ”varning för lekande barn”-skyltar?

  Barn finns i närheten av alla våra gator och kommunen gör inte åtgärder särskilt riktade till förskolor. Barn i den åldern förväntas ha sällskap av en vuxen när de rör sig i trafiken. ”Varning för lekande-barn”-skyltar placerar vi enligt nuvarande praxis endast upp vid skolor, där barnen är äldre och förväntas ta sig till och från skolan själva.

 • Det är 30 på vår gata men bilarna kör för fort. Kan vi få blomlådor som farthinder?

  Kommunen använder inte längre blomlådor och liknande "lösa" hinder. Lösa hinder utgör ett framkomlighetsproblem, potentiellt trafiksäkerhetsproblem och försvårar generellt för gatudrift. Det är inte tillåtet att placera ut egna hinder på gator där kommunen är väghållare.

 • Det bor många barn på min gata och bilarna kör för fort. Vad kan ni göra för att öka säkerheten?

  Många föräldrar upplever att trafiken är ett hot mot deras barn och känner stor oro. Men att det finns många barn på en gata är inte i sig ett tillräckligt skäl för trafiksäkerhetsåtgärder. Barn i trafiken måste vara i en vuxens sällskap och få lära sig att gatan inte är en lekplats.

  I vårt trafiksäkerhetsarbete använder vi begreppen trafiksäkerhet respektive trygghet för att beskriva olika situationer. God trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Det vi kallar trygghet är när människor subjektivt upplever att det är säkert att vistas i trafiken.

  På motsvarande sätt upplever man osäkerhet vid otrygga platser, även om de inte kan beläggas som farliga rent statistiskt sett. Det som upplevs som otryggt i trafiken är alltså inte alltid trafikosäkert.

  Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Till slut är det ändå förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns.

 • Bilister kör på en gång- och cykelväg. Vi vill ha ett bilhinder, kan ni fixa det?

  Det händer att bilister genar på gång- och cykelvägar trots att det är förbjudet. Hindren på cykelvägarna (betongsugga, pollare eller grindar) är tyvärr en säkerhetsrisk för de som cyklar. I mörker kan hindren vara svåra att se trots reflexer. De gör det också svårt för personer med funktionshinder, barnvagn eller cyklister med cykelkärra att ta sig fram. Olycksrisken är således större att en cyklist kör på ett hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped.

  Problemet med motorfordonstrafik på gång- och cykelbanor bedöms i första hand vara en polisiär fråga eftersom det handlar om brott mot gällande trafikregler. Samtidigt har polisen begränsade resurser att övervaka detta.

  Enligt nuvarande praxis sätter vi därför normalt inte ut nya hinder längs med våra gång- och cykelbanor.

 • Många kör för fort på vår gata, kan ni sätta upp fler 30-skyltar?

  Nej, tyvärr. Högsta tillåtna hastighet skyltas normalt bara då den förändras, till exempel vid in/utfarter till en 30-zon. Kommunen strävar efter att ha så få trafikskyltar som möjligt för att minska risken för distraktion.

 • Vi vill sänka hastigheten till 10 eller 20 km/timme i vårt bostadsområde, går det?

  Den lägsta hastighet som polisen övervakar är 30 km/timme, så skyltar som föreskriver en lägre hastighet har inget stöd i lagen. Vissa samfälligheter och bostadsrättsföreningar har satt upp liknande skyltar på sina gator, men det är inget vi rekommenderar med tanke på att polisen inte övervakar lägre hastigheter än 30.

  På gator där kommunen är väghållare används bara hastighetsgränser som har lagligt stöd och polisen kan övervaka.

 • Många kör för fort på vår gata, kan ni anlägga fartgupp?

  Generellt sett är vi mycket restriktiva med att anlägga gupp, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/timme. För att ett gupp ska bli aktuellt krävs stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Dessutom måste vi avväga hur stor effekt på hastigheten en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll. Därför kan vi mycket sällan tillmötesgå önskemål om gupp som farthinder.

  Gupp är ofta effektiva i att sänka hastigheten men kan även ge en del negativa konsekvenser. De kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare och försämra utryckningsvägarna för räddningstjänsten.

  Ser man till olycksstatistiken inträffar majoriteten av trafikolyckorna på kommunens större gator där hastighetsgränsen är högre än 30. Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att befintliga resurser i huvudsak ska användas för insatser och åtgärder på detta gatunät. På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Kanske kan du ta upp frågan i till exempel bostadsrättsföreningen eller samfälligheten så att ni som grannar kan vara överens om att hålla hastighetsbegränsningarna.


 

Vanliga frågor om våra vägar

 • Städning av våra gator

  Från vår till höst så är en sandsopbil ute och städar våra gator. Det tar cirka en månad att städa igenom kommunen. Parkvägar städas oftare och alltid efter regn.

 • Sandupptagning

  Sandupptagning

  På våren hör många Tyresöbor av sig och undrar när gatorna ska sopas. På gångbanorna är det grus och det är besvärligt, särskilt om man har rullator, ska cykla eller liknande. Men även om solen visar sig dagtid kan det fortfarande vara minusgrader och halka på kvällar och nätter. Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader dygnet runt, eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser och det blir halt. 
  Sandupptagning pågår mellan 15 april och 15 maj, beroende på väderlek.

  Läs mer om sandupptagningen

  Snöröjning

  Tyresö kommun, vägföreningar, fastighetsägare och Trafikverket delar på ansvaret för halkbekämpning och snöröjning i Tyresö kommun.

  Läs om vem som sköter snöröjningen där du bor

 • Anmäl potthål

  Potthål och andra skador på gator och trottoarer anmäler du via vårt synpunktshanteringssystem. Vi åtgärdar dessa så fort som möjligt för att undvika fordon- och personskador . 

 • Skada på fordon med anledning av potthål

  Skadeanmälan

  Har du fått en skada på ditt fordon med anledning av exempelvis potthål, läs informationen i länken och fyll i en skadeanmälan. Observera att blanketten måste skrivas ut, skrivas under och skickas in.
  Läs mer om skadeanmälan

 • Gatubelysning

  Drift och underhåll av gatubelysningsnätet sköts av Tekniska kontoret genom avtal med Vattenfalls-koncernen. Antal ljuspunkter i Tyresö som kommunen ansvarar för är cirka 7 000 stycken. När reläerna känner av att det blir tillräckligt mörkt slås gatubelysningen på. Det är cirka 1 timme efter att solen gått ned, belysningen släcks när solen går upp. Gatubelysningen lyser fler timmar per dygn på vintern än den gör på sommaren.

 • Klipp till!

  Din grönska kan vara en trafikfara! Det är grönt och skönt i Tyresö. Men det finns en baksida med grönskan – den skymmer lätt sikten i trafiken. Om en olycka inträffar kan du ställas till svars.
  Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri. 

 • Klotter och skadegörelse

  Kommunal egendom
  Kontorstid 08-5782 91 00
  Övrig tid 08-798 44 44 (jour)
  Anmäl på vår e-tjänst   

  Busskurer och hållplatser
  SL 08-600 10 00.

  Längs med Tyresövägen och Gudöbroleden
  Trafikverket 0771-921 921.
  www.trafikverket.se

  Elskåp och nätstationer
  Vattenfall, 020-82 00 00.

  Privat egendom
  Kontakta ägaren direkt.

 • Översvämningsrisker

  Vid ett häftigt regn kan det hända att dagvattenledningssystemet blir överbelastat. För att avlasta systemet finns det några åtgärder som du kan göra.
  Läs om vad du som fastighetsägare kan göra

 • Vilka vägar sköter Trafikverket?

  Trafikverkets vägar runt Alléplan
  Vägverket Tyresövägen
  Gudöbroleden

  Tyresövägen

   

  Gudöbroleden och delar av Tyresövägen är Trafikverkets ansvar, klicka på bilderna för att se större karta.

 • Ansvarsområden för gatuenheten

  Vi reparerar och underhåller bland annat vägbeläggningar, vägräcken, staket, trafiksignaler, trafikskyltning, rensar diken och gatubrunnar, och sköter renhållning av gång- och körbanor. Inom vårt ansvarsområde finns även klottersanering, dikning, gatubelysning och trafikljusanläggningar. Av de cirka 7 000 ljusarmaturerna i park- och gatumiljön byter vi lampor på en fjärdedel varje år. Vi röjer även sikten i gatumiljön.

  Vägarna som gatuenheten ansvarar för består av 150 km väg, 50 km trottoarer och gång- och cykelbanor, 8 stycken cirkulationsplatser, 11 trafiksignaler och 24 broar inklusive gång- och cykelbroar. Samhällsbyggnad sköter även de enskilda vägföreningarnas vägar på entreprenad, både sommar och vinter.

  Årscykel
  Vinterväghållningen (15/10–15/4) innebär plogning, sandning och bortforsling av snömassor, och avslutas med sandupptagning och rengöring av gatubrunnar under april och maj månad. Från början av juni genomförs beläggningsarbeten med asfalt inom vägnätet. Under sommarmånaderna genomförs även underhållssopning av gång- och cykelvägar samt det ordinarie vägnätet. 

 

 

Vanliga trafikfrågor

 • Ansvarsområden för trafikenheten

   

  Trafikenheten hjälper dig med:

  • Trafiksäkerhet
  • cykel- och gångtrafik
  • trafikmätning
  • tillgänglighet
  • lokala trafikföreskrifter
  • projektering av trafiklösningar
  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • schaktningstillstånd
  • tillstånd för upplåtelse av offentlig mark
  • flyttning och skrotning av bilar
  • parkeringsövervakning på kommunal mark.   
 • Parkeringar och parkeringsregler

  Parkeringsregler

  Trafikföreskrift

  (0138 2014-00011) trädde i kraft 2014-06-16 och ersatte (0138 2009-00068)

  Tyresö kommuns lokala trafikföreskrift om villkor för parkering: 

  • 1 § Fordon får parkeras på gata, väg, allmän parkeringsplats eller annan gatuliknande allmän plats under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.
  • 2 § Föreskrifter gäller hela Tyresö kommun med undantag för  de områden som ligger utanför tätbebyggt område och inte är markerade i ovanstående LTF.

   

  Tyresös infartsparkeringar för cykel och för bil hittar du lätt i webbkartan, sök på cykelparkering och infartsparkering.
  Till webbkartan 

  Övergivna bilar på Tyresö kommuns mark

  Anmäl fordon som är övergivna eller står på olämplig plats

 • Rätt fart i Tyresö

  Grunden till hastigheterna är ett trafikpolitiskt beslut med syftet att öka trafiksäkerheten i hela Sverige.
  Lär dig om grundprinciperna för olika hastigheter 

 • Lokala trafikföreskrifter

  I Transportstyrelsens rikstäckande databas för Trafikföreskrifter (RDT), hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner inklusive Tyresö.
  Läs mer hos Transportstyrelsen

 • Förbjudet att köra motorfordon på istäckta vattenområden i Tyresö

  Det är förbjudet att köra bil, skoter, fyrhjuling eller andra motordrivna fordon på Tyresös sjöar.

  Tyresö kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på istäckta vattenområden i Tyresö beslutade den 31 januari 2012. På istäckta vattenområden inom markerat område i Tyresö enligt kartbild får motorfordon inte föras.
  Se kartbilden 

  Tipsa polisen även via e-post om bilar som buskör eller liknande:
  registrator.stockholm@polisen.se

  polisen buskörning

  Förbudet gäller inte fordon som används vid anläggnings-, underhålls- eller renhållningsarbete.

 • Bullerremsor (målade ränder) i stället för fartgupp

  Vi har tagit bort de gamla fartguppen på vissa vägar då den typen av farthinder inte lämpar bra ur väghållningsperspektiv då det vintertid blir kvar snö som plogen inte får med sig och likadant vid sandupptagningen.

   Vi har tittat på fler alternativ i stället för fartgupp och det är denna modell som vi valt att gå vidare med, även Stockholms stad har anammat den här modellen för vissa av sina korsningar. Vi har valt den här modellen med ränder i asfalten för att uppmärksamma fordonstrafik att man kommer till en korsning.

 • Hög kantsten vid nyanläggning av trottoar

  När vi anlägger nya trottoarer så kan det tyckas att kantstenen blir för hög. Kantstenen är till för att ge cyklister och fotgängare företräde vid korsningarna. 

  • Det är ett säkert sätt att se till att motorburen trafik sänker hastigheten när de ska korsa Gång- och cykelbanan. Därmed är passagen tryggare för både fotgängare och cyklister.
  • Det är ett vanligt sätt att anlägga passager för gång- och cykelbanorna och modellen nyttjas flitigt av såväl Stockholms stad som dess kranskommuner. Bland annat på Vasagatan.
  • Det är ett sätt att tydliggöra kommunens ambitioner att höja andelen resor med cykel som transportmedel.
  • Det är ett sätt att påvisa att cykeln som transportmedel är ett trafikslag på frammarsch som bereds utrymme i kommunens trafikplanering.
  • Att planera för framkomlighet för fotgängare och cyklister ligger i linje med kommunens ambition avseende miljön.
  • Cykelbanan lutar ibland i sidled med anledning av  topografin som Skogsängsvägen i korningarna med Lindalsvägen och Collins väg (inte byggd än) kantstenen hjälper till att minska lutningen.
 • Gångfartsområden i Tyresö

  I ett gångfartsområde får du aldrig köra fortare än gångfart, det gäller alla tider på dygnet. Gångfart är mellan 3-7 kilometer i timmen, att köra fortare kostar 2000 kronor i böter. Polisen har hastighetskontroller kontinuerligt.
  Läs mer om våra gångfartsområden

 • Cykla och åka moped i Tyresö

  Cykla i Tyresö
  Vet du att det finns cykelkartor och kartblad med förslag på cykelturer i Tyresö att hämta bland annat i kommunens reception, på biblioteken
   och på turistbyrån. Tyresö tillsammans med Nacka och Stockholms stad har även byggt ihop cykelvägnätet och därmed förbättrat förutsättningarna för pendlande för cyklisterna.
  Läs mer om kommunens satsningar

  Åka moped
  Att ha moped innebär både frihet och rörlighet men även ett stort ansvar att åka lagligt och säkert, både för dig själv och andra. Regelverket kring mopeder och mopedkörning har skärpts till de senare åren i Sverige. Du vet väl att det är förbjudet att köra på gång- och cykelvägar?

  Moped är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som delas in i två klasser, moped klass I och moped klass II.
  Läs om de olika klasserna på Transportstyrelsens hemsida

 • El- och miljöfordon

  Elcyklar, elmopeder, SL-lånekort, smartare bilanvändning och utbildning i eko-körning för personalen är några inslag i det helhetsgrepp som Tyresö kommun tar på sitt resande.
  Läs om var du kan ladda din elbil och resa mer miljövänligt 

 • Tanka miljöbränslen

  I Tyresö kan du tanka miljöbränslen på flera ställen. Det finns ingen biogas i kommunen än, men arbete för att förverkliga detta pågår.

  På Statoils bensinstation i Bollmora, Tyresö centrum, kan du tanka E 85. Kör du en elbil kan du snabbladda denna i Tyresö centrum, vid centrumparkeringen. Det finns även 4 tillgängliga normalladdare i kommunen, två vid parkeringen i Tyresö centrum och två vid parkeringen i Alléplan. 

  Karta på tankställen för Biogas hos Biogas Öst

  Närmaste tankställen för biogas är:

  • Statoil, Nynäsvägen/Bogårdsvägen (Rv 73, Sköndal)
  • Statoil, Hammarby Fabriksväg 31 (Hammarby sjöstad)
 • Projekt "Resval Tyresö"

  Kommunen arbetar med att öka kännedomen om de olika transportalternativen som finns i Tyresö. Det genomförs också åtgärder som ska underlätta för Tyresöborna att välja alternativa färdmedel framför bilen.

  Tyresö kommun har ca 45 000 invånare. 15 000 Tyresöbor pendlar ut ur kommunen dagligen och 10 000 av dessa arbetar i Stockholm. Samtidigt pendlar 5 000 personer in till kommunen, de som bor på annan plats och arbetar i Tyresö.
  Lär mer om projektet och vad det innebär

 • Schakttillstånd och trafikanordningsplan

  För gräv- och schaktarbeten på Tyresö kommuns mark krävs ett schakttillstånd och på gator, vägar och gång- och cykelvägar även en godkänd trafikanordningsplan innan arbete får påbörjas.
  Läs om hur du ansöker

 • Tillgänglighet i utomhusmiljö

  Tyresö kommun har tagit fram en tillgänglighetshandbok som ger förvaltningar, entreprenörer och byggherrar anvisningar hur vi kan skapa ett Tyresö tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Anvisningarna omfattar nu även offentliga lokaler och utomhusmiljö. 

  Läs mer om tillgänglighetshandboken

 • Bortforsling av övergivna "skrotfordon" i Tyresö

  Fordon som är övergivna eller som står på olämplig plats på kommunens mark, anmäler du som privatperson via vårt formulär. Vi handlägger ärenden om flytt och skrotning. 
  Anmäl övergivet fordon

 • Dagvattenlösningar i gatumiljö (DAGLIG)

  Asfaltytor omvandlas till grönyta med planteringar och växtlighet som tar hand om och fördröjer vägdagvattnets färd ut i Östersjön. Det ger en grönare och trevligare väg- och boendemiljö samt ökar beredskapen för framtida översvämningar.
  Läs om vad vi gör för att minska nedsmutsningen och övergödningen av Östersjön.

 • Systematiskt säkerhetsarbete

 • Trafiksäkra Tyresö

  Tyresö kommunen är sedan fler år rankad som en av de trafiksäkraste i Sverige. Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser och vid flera skolor det anlagts skyddade avlämningsplatser. Kommunen arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.
  Läs om vårt systematiska säkerhetsarbete.

 • Säkra skolvägar

  Sedan ett antal år tillbaka blir allt fler barn skjutsade i bil till och från skolan. Detta leder till problem, eftersom trafikmiljön runt skolorna oftast inte är byggd för att hantera den ökade biltrafiken.
  Läs om" Vandrande skolbussar" är ett alternativ till skjutsning med bil

 • Trafikmätningar

  Sök på Tyresö och sök dig sedan fram till den adress du är intresserad av.
  Trafikmätningar i Tyresö kommun 

 • Vilt och trafik

  Alla behöver lära sig mer om de vilda djuren och deras beteende så vi kan undvika viltolyckor.
  Läs om vad du ska göra om olyckan är frammeHögermeny

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse

Kommunal egendom:
Tyresö kommuns e-tjänst
Felanmäl gator och parker
Kontorstid 08-5782 91 00
Övrig tid 08-798 44 44

Busskurer och hållplatser:
SL, 08-600 10 00.

Längs Tyresövägen eller Gudöbroleden:
Trafikverket,
0771-921 921.
www.trafikverket.se

Elskåp och nätstationer:
Vattenfall, 020-82 00 00. 

Privat egendom:
Kontakta ägaren direkt.

Foldern Klipp till

Foldern Klipp till


Läs eller skriv ut dokumentet.