Tyck till om tyreso.se

Schakttillstånd och trafikanordningsplan

Ansök senast tre veckor innan det planerade arbetet eller aktiviteten ska påbörjas. Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre. Vi behöver en komplett ifylld ansökan för att kunna handlägga den. Läs noga all information innan du ansöker.

Schaktning

Oftast behövs två tillstånd

Vid alla typer av arbeten och aktiviteter på kommunens mark som kan medföra störningar eller risker för trafikanter krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA) innan arbetet får påbörjas. Innefattar arbetet även schaktarbeten så krävs även ett beviljat schakttillstånd (ST).

Observera att:

 • Arbeten eller aktiviteter som påbörjas innan trafikanordningsplanen godkänts eller schakttillståndet utfärdats, samt all avvikelse från trafikanordningsplanen utan godkännande inte är tillåtet.
 • Arbeten som utförs, samt placering av fordon, avstängningsmaterial eller annan utrustning, utanför TA-plans-/arbetsplatsområdet är inte tillåtet.
 • Direkt efter slutfört schaktningsarbete ska entreprenören kontakta Tyresö kommun för att få en slutbesiktning utförd.
 

Viktigt att veta när du ansöker tillstånd

 • Villkor för att få godkänt schakttillstånd och TA-plan

  Godkännandet enligt punkt 1-2 gäller under följande förutsättningar:

   

  • 1. Om arbetet medför att skador uppkommer för Tyresö kommun är entreprenören ansvarig gentemot kommunen för skador som orsakats av bolaget eller dess underentreprenörer.
  • 2. Vid arbetstillfället ska framkomlighet säkras för både biltrafiken, cyklister och gående. Entreprenören är ansvarig för väg och arbetsplatsskyltning.
  • 3. Kontroll av befintliga anläggningar i mark sker vid större arbeten av kommunen innan arbetet startar.
  • 4. Efter arbetets färdigställande ska slutbesiktning utföras av representanter från Tyresö kommun.

   

  Om inte framkomlighet eller skyltning sköts tillfredställande kommer kommunen att ta kontakt med angivna kontaktpersoner. Kontaktperson gällande igångsättning och slutbesiktning är Göran Widlund e-post:
  goran.widlund@tyreso.se eller på telefon: 08-578 298 69

 • För- och efterbesiktning

  Omgående efter slutfört schaktningsarbete ska entreprenören kontakta Tyresö kommun för att få en slutbesiktning utförd. För att beställa besiktningstid ta kontakt med Göran Widlund på goran.widlund@tyreso.se 08-578 29869.

  Vid större schakter krävs även en förbesiktning. 

 • Ansök senast tre veckor innan det planerade arbetet ska påbörjas

  Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre. Akuta reparationsåtgärder prioriteras. Trafikanordningsplanen ska godkännas av kommunen innan arbetet får påbörjas. Det är mycket viktigt att ansökningen är komplett ifylld, om inte så kan vi inte handlägga din ansökan. Vi önskar bild/karta över området med ytan utmärkt.

 • Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt

  Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut. 

  Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen. Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas. Observera att det alltid krävs nyttjanderätts- alternativt övergripande markavtal (av ledningsägare) för schakter på Tyresö kommuns mark.

 • Viktigt om tillgängligheten runt arbetsplatsen

  I trafikanordningsplanen ska redovisas hur ni tillgodoser tillgänglighet förbi arbetsplatsen för alla trafikantkategorier. 

  Läs på sidan 53 i tillgänglighetshandboken.

 • Läs anvisningarna i "ledning för grävning"

  Det är viktigt att du läser "Ledning för grävning". Dessa anvisningar har tagits fram för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens allmänna platsmark såsom gator, park eller naturmark. Syftet med anvisningarna är att, mellan kommunen och de som avser att gräva i kommunens mark uppnå ett smidigt och enkelt samarbete med tydliga riktlinjer vad som gäller både innan, under och efter utfört arbete. Anvisningarna skapar även en ökad samordning av arbeten mellan olika aktörer som har anläggningar på eller i kommunens mark. Anvisningarna ska på ett smidigt sätt kunna hänvisas till, både i övergripande markavtal med stora ledningsdragande företag samt vid enstaka nyttjanderättsavtal där ledningar eller andra anläggningar grävs ned i kommunens mark.

 • Trafikverkets exempelsamling

  Trafikverket har tagit fram en exempelsamling, de är inte styrande utan redovisar en minimumnivå, som oftast kräver komplettering och anpassning till förhållandena på arbetsplatsen, där syftet är att skapa säkrare arbetsplatser. 

  Läs Trafikverkets exempelsamling

 • Ansvarsförsäkring

  Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

 • Kostnader

  Schakttillstånd

  2 500 kronor inklusive moms per tillstånd för upp till 1 veckas arbete (inklusive TA-planavgift). Därefter tillkommer 625 kronor inklusive moms för varje ny påbörjad vecka
  I schakttillståndet ingår det område som direkt härrör till schaktarbetet, inte för övriga etableringsytor (se nedan).

  Trafikanordningsplan
  1 250 kronor inklusive moms.

  Markupplåtelse för etablering ansöks hos polisen
  50 kronor per kvadratmeter och månad
  För tillfälliga etableringar på kommunens mark såsom byggbodar, uppställningsplatser för maskiner, material, schaktmassor och fordon så ska tillstånd sökas hos polisen. Definiera området tydligt med karta över ytan. Debitering sker i efterhand. Räkna med en handläggningstid på 2 veckor hos polisen och sedan ytterligare 2 veckor hos kommunen.

 • Ansök här

  Ansök om schakttillstånd och tillstånd för upprättande av tillfällig trafikanordningsplan via ISY Case.
  Läs om ISY case


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-17

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Trafikingenjör
Henrik Ström
Postadress:
Tyresö
Besöksadress:
Bollmora Gårdsväg 12