Tyck till om tyreso.se

Upprustningen av Fornuddsparken

Nu pågår upprustning av Trollbäckens härliga park. Utvecklingen av Fornuddsparken är indelad i tre etapper, utifrån geografiskt läge. Under 2018 arbetar vi bland annat med upprustning av den centrala delen.

Ek i södra ForuddsparkenSödra delen först ut

Allra längst söderut på Fornudden ligger ett vackert naturområde med lundmiljö och ekar. Här finns också fornlämningar i form av gravar från yngre järnåldern. Detta område har röjts från sly och träd, så att fornlämningarna bevaras och skyddas. Ett vårdprogram är framtaget för att säkerställa att platsen omhändertas på ett bra sätt även i fortsättningen.

Även parksträckan längs med viken har röjts från vass och sly, för att öppna upp mot Drevviken. Under 2018 arbetar konsulter med att projektera nya träspänger, soldäck och sittplatser för att ta tillvara på vattenkontakten och utsikten över Drevviken. Här ska man kunna komma nära naturen.

Centrala delen står på tur

Den  centrala delen av Fornuddsparken, mellan Bränneribacken och strax söder om scoutstugan, ska behålla sin finparkskaraktär. Under 2018 kommer den delen rustas upp med nya gångvägar, parkbänkar, bättre belysning och nya blomsterplanteringar. Vi ser samtidigt över hur alla träd i parken mår. De träd som är i dåligt skick och i vissa fall utgör en säkerhetsrisk fäller vi och ersätter med nya friska träd.

Norra delen i samband med nybyggnation

I Fornuddsparkens allra nordligaste del samsas idag många olika verksamheter: Scoutstuga, återvinning, lekytor, utegym och annat. Denna del kommer att rustas upp i samband med att den nya skolan och vård- och omsorgsboendet står klart. När bygget är klart ska här finnas en livfull och välkomnande entré till parken, med nytt café som samordnas med de verksamheter som finns idag och en upprustad plats för lek.

Hur kommer parken att se ut när den är klar?

Exakt hur upprustningen av Fornuddsparken ska göras utreds och planeras fortfarande. I det gestaltningsprogram som togs fram 2015 finns visioner om parkens utveckling. Det ger en hint om hur parken kan utformas, men utvecklingar och alternativa lösningar växer fram under arbetets gång. Ambitionen är att inga befintliga funktioner och kvaliteter som finns i parken ska tas bort, parken ska snarare förbättras genom att dess värden och kvaliteter förstärks.

Se gestaltningsprogrammet

Prenumerera på nyhetsbrev

På denna webbsida kommer vi löpande att lägga ut information om parkens utveckling. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev, för att få information om park, skola och äldreboendet i Fornudden. 

Prenumerera på nyhetsbrev om Fornudden


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-04

Högermeny

Relaterad information