Tyck till om tyreso.se

Trafikmätningar 2012 - 2016

Befolkningen i östra Tyresö växer kraftigt. För de boende i östra Tyresö är Tyresövägen den enda förbindelsen med övriga kommunen och Stockholms län. Vägen har ett körfält i vardera riktningen och idag kapacitet för cirka 18 000 fordon per dygn.

Trafikmätning 2016
Hastighetsmätning hösten 2012, 2013, 2015 samt 2016. Klicka för större bild.

Trafikmätningar över antal fordon på Tyresövägen visar att det  som mest gick cirka 17 000 fordon per dygn på Tyresövägen under 2012 . Den senaste mätningen, från 2014, visar att trafiken har ökat till 18 051 fordon per dygn. Mätningar  av restid och hastighet (se bild) längs vägen under morgonens högtrafik visade att fler köer uppstod under 2012 i jämförelse med både 2013 och 2015. Mätningarna visar att hastigheterna på Tyresövägen hade ökat 2013, vilket betyder att köerna hade minskat. Detta var ett resultat ev flera åtgärder, bland annat infördes åtgärden delad skolstart och ett flertal aktiviteter som uppmuntrade gång- och cykel genomfördes i samarbete med Tyresö skola och Strandskolan. 2015 års mätning visar att det går saktare på Tyresövägen än 2013, men det går fortfarande snabbare än 2012. Detta trots en ökad inflyttning med ca 5 %.

Under 2016 var kösituationen ungefär likadan som 2012. Detta kan uppfattas som dåliga siffror, men under perioden 2012 - 2016 har det skett en befolkningsökning i östra Tyresö med hela 9 %. 

Med ett körfält i vardera riktning och stora trafikflöden är vägen mycket känslig för störningar såsom t ex olyckor och arbeten längs vägen.

Boende i Tyresö kommun väljer enligt resvaneundersökningen som genomfördes 2014 bilen som färdmedel vid hälften av sina resor. Gång-och cykel står för drygt en tredjedel av alla resor och kollektivtrafiken för en femtedel. Det finns inget som tyder på att denna färdmedelsfördelning kommer att se annorlunda ut framöver om ingenting görs.

Jämförs Tyresö kommun med andra kommuner i länet visar det sig att kollektivtrafikandelen i kommunen är något lägre än vad som kan förväntas sett till restidskvoterna (restiden med bil i förhållande till restiden med kollektivtrafiken) ser ut  mellan bil och kollektivtrafik.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-19

Högermeny