Tyck till om tyreso.se

Arbetet i Nyfors handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Beräknad byggstart är våren 2018.

NyforsUnder 2018 beräknas arbetet med Nyfors dra igång. Foto: Karl Schriver-Abeln

Området har inte tidigare varit planlagt. Med tiden har allt fler bosatt sig permanent i området med ökade krav på större byggrätter och vatten och avlopp. För att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna och möta behovet av större byggrätter har planen prioriterats. 

Hösten 2017 vann detaljplanen för Nyfors laga kraft. Under vintern kommer en entreprenör som ska utföra arbetet att upphandlas och under våren 2018 väntas arbetet inledas.


 

Mer information om arbetet

 • Området som detaljplanen innefattar

  Detaljplan för Nyfors

 • Överenskommelser med fastighetsägare

  Släntmedgivande
  Kommunen behöver träffa överenskommelser om släntmedgivande (där det finns Z-områden enligt detaljplanen) med berörda fastighetsägare. Det här avser mark på vilken en engångsåtgärd behöver ske i samband med vägutbyggnaden och som är nödvändig för att stabilisera vägkroppen. Kommunen köper inte marken, utan träffar överenskommelse om att ha en slänt på privat fastighetsmark. Detta avtal registreras sedan på respektive fastighet i fastighetsregistret.

  Ersättning
  Kommunen betalar ersättning till respektive fastighetsägare samt står för kostnaden för inskrivning av släntmedgivande i fastighetsregistret.

  Ersättning betalas senast en månad efter att överenskommelsen har träffats, förutsatt att kommunen får korrekta uppgifter om vart utbetalning ska ske. Ersättning betalas dels för marken och i vissa fall även för tomtanläggningar (till exempel staket, grindstolpar och växtlighet) som är av väsentlig betydelse för fastigheten och som finns inom aktuellt område.

 • Anläggningar på kommunens mark

  Staket, grindstolpar, häck eller dylikt som i dag är placerade utanför den egna fastighetsgränsen, alltså på kommunens mark, och som ni önskar behålla, måste vara bort innan entreprenadstart.

  Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens går så kan ni göra en gränsutvisning. Sådan kan beställas här. 

 • Infart till din fastighet

  Kommunen iordningställer infarter med trumma per fastighet.

 • Bygglov

  För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla två år efter det att planen har vunnit laga kraft (augusti 2017). För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen. Bygglov för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader ges däremot från dess att detaljplanen vann laga kraft. 

 • Debitering av gatukostnad och VA

  Detta sker tidigast då entreprenadarbetena är besiktade och godkända i sin helhet. Debitering av gatukostnad sker i enlighet med laga kraft vunnen gatukostnadsutredning. Debitering av vatten och avlopp sker enligt då gällande VA-taxa. Läs mer om detta här. Det är möjligt att få anstånd och/eller lån för dessa kostnader, mer information om det hittar ni här.

 • Köp av kommunens mark

  För vissa fastigheter inom detaljplanen finns det möjlighet att köpa mark från kommunen, så kallad tillköpsmark. För att få information om hur detta genomförs kontakta exploateringsingenjören i projektet. 

 • VA-system för området (LTA)

  Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning genom självfall till huvudledningsnät.

  En pumpenhet består av pump, spillvattenbehållare, elutrustning, automatik, nivå- givare, larmindikator och en backventil vid fastighetsgräns. Med LTA-systemet kan man lägga ledningarna grundare än konventionellt avloppssystem och ledningarna förses med frostskydd (värmekabel).

  Läs mer om LTA-systemet här.Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Exploateringsingenjör
Johan Smeder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö.
Besöksadress:
Marknadsgränd 2.