Tyck till om tyreso.se

Sätta upp en skylt

Kommunen har ett skyltprogram som vägleder dig när du ska skylta i Tyresö. Här får du veta hur du ska skylta med vägmärken, företagsskyltar, skyltar på pelare och till sjöss. Läs också om flaggor, vepor och markiser.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bygglov krävs inte för:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter, 
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor, 
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter, 
 • en skylt inomhus, 
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande, 
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen -ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Skylta i anslutning till där verksamheten bedrivs

Allmänt gäller att reklam, skyltar, flaggor och verksamhetsinformation ska placeras i anslutning till den plats där verksamheten bedrivs, i anslutning till verksamhetens entré eller skyltfönster. Skylten ska anpassas efter fastighetens karaktär, ålder och storlek. Skylten ska harmoniera med platsen där den är placerad och med sitt budskap. Använd skyltprogrammet när du planerar att skylta för en verksamhet, vid väsentlig ändring av en skylt, bygglovansökan eller vägmärkning.
 
Skyltprogrammet

Tillfälliga skyltanordningar

Vippskyltar eller "gatupratare", valaffischer, reklam för kulturevenemang med mera kan kräva tillfälliga tillstånd av Polismyndigheten. Tänk särskilt på placeringen av skyltar, bland annat får de inte: 

 • skymma sikten för trafikanter
 • placeras på belysningsstolpar eller kommunens skyltstolpar
 • hindra framkomligheten för rörelsehindrade eller synskadade. 

Upplåtelse av allmän plats

Otillåten skyltning 

 

Checklistor - handlingar som ska skickas in

 

 

Blanketter och riktlinjer

 • Blanketter

  Här hittar du de flesta blanketter som rör bygglov och anmälan. Du kan ladda hem blanketterna och skriva ut dem på din skrivare.

  Länk till blanketter för boende och byggande

 • Checklistor

  För att underlätta för dig som sökande att få en snabbare hantering av ditt ärende har Tyresö kommun skapat checklistor för de handlingar som behövs för att ditt ärende ska anses vara komplett. 

  Vi tar helst emot handlingarna i filformat (PDF, TIF eller JPG). Skicka dina kompletteringar i separata filer (en fil för varje ritning) till e-post: bygglov@tyreso.se. Väljer du att skicka in handlingarna i pappersformat behöver vi 2 exemplar av varje ritning.

  Checklistor

 • Kontrollplaner

  Detta dokumentet är specifikt för varje byggprojekt och kan se mycket olika ut. Du som sökande eller byggherre upprättar och bifogar ett förslag till kontrollplan till ansökan eller anmälan. Där anges de aktiviteter under byggnationen som ska kontrolleras och vem som ska göra detta. 
  Exempel på kontrollplan

 • Exempelritningar

  Tyresö har tillsammans med ett antal andra kommuner tagit fram broschyrer med bland annat exempelritningar för ny- och tillbyggnad av enbostadshus.

  Läs våra exempelritningar

 • Riktlinjer

  För att underlätta för dig har Tyresö kommun arbetat fram riktlinjer för att ge dig tips och idéer och samtidigt ge information kring gällande regler.

  Läs våra riktlinjer

 

 

Vanliga frågor

 • Vad är bygglovbefriat?

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

  Läs mer om bygglovsbefriat

 • Bygglovprocessen

  Innan du lämnar in en ansökan bör du först ta reda på vilka förutsättningar som finns, och om det du vill bygga kräver bygglov eller är anmälningspliktigt. Nästan hela Tyresö kommun är detaljplanelagd (bestämmelser som reglerar vad och hur man får bygga).

  Läs mer om bygglovprocessen

 • Vad kostar det?

  En avgift tas ut för handläggningen av bygglov. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

  Läs mer om kostnader

 • Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Enkla frågor. Om du har enklare frågor kring bygglov, vad du får bygga på din tomt, detaljplaner och ritningar, kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00. 

  Bygglovsrådgivning. Vill du undersöka om det är möjligt att bygga det du har tänkt och närmare diskutera dina idéer? Boka tid för bygglovsrådgivning genom att kontakta Servicecenter, 08-5782 9100.
  Välkommen på bygglovrådgivning

  Pågående ärenden. Kontakta din tilldelade handläggare.
  Kontakta din handläggare

  Är du företagare? Kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00, eller vår företagslots, Björn Persson på 08-5782 93 33, bjorn.persson@tyreso.se


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-23

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.