Tyck till om tyreso.se

Bygglov A-Ö

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

A

Allmän handling

Handlingar är allt som innehåller information på något sätt, texter, bilder eller information lagrad på något annat sätt i en dator. Handlingen är allmän för att den har inkommit och förvaras hos en myndighet.

Altan
En altan behöver oftast bygglov när altangolvet på något ställe blir högre än 1,2 meter från den ursprungliga marken. Altanen behöver även bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. För bygglovsbefriad altan gäller normalt max 1,2 meter hög, öppen under och med ett lätt avskärmat staket (1,1 meter högt) utmed altanen. Det är en god idé att informera grannarna om dina altanplaner. Det finns också möjlighet att anordna en bygglovbefriad uteplats men det är reglerat med vissa bestämmelser.
Läs mer om vad som är bygglovbefriat
 
Andra anläggningar är byggnader
Dessa anläggningar behöver också bygglov, för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:
1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
2. upplag och materialgårdar,
3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
5. radio- eller telemaster eller torn,
6. vindkraftverk av en viss storlek
7. murar och plank,
8. parkeringsplatser utomhus,
9. begravningsplatser, och
10. transformatorstationer.

Anonymitet
All korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra och kan även komma att diarieföras. Kommunen kan inte lova att du får vara anonym om du uppgivit ditt namn på något sätt, även en mejladress kan vara en form av identitet och allmän information. Vill man försäkra sig om anonymitet är det bästa sättet att ringa in en förfrågan eller skriva ett brev, där information om identitet inte tas upp.

Anslutningsavgift
En engångsavgift som betalas när en fastighet ansluts till kommunalt vatten och avlopp. 

Area
Storlek på en avgränsad yta. När man söker bygglov används tre olika begrepp för area: byggnadsarea (BYA), öppenarea (OPA) och bruttoarea (BTA). När det gäller inre areor (exempelvis vid husförsäljningar och vid hyresavtal) används ofta boarea, biarea etcetera.
Så mäter du ditt hus

Så mäter du din bostad

Avgifter
För behandling av lovansökan och anmälan tar vi ut en avgift som är beroende av vad ärendet avser och baseras bland annat på bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA).
Avgiften för olika typer av bygglov varierar. Många faktorer spelar in och i vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.
Bygglovtaxan

Vad kostar ett bygglov?

Avstyckning

Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet.
Läs mer om avstyckning

Anläggning

I plan- och byggförordningen regleras alla anläggningar som behöver bygglov. Det behövs bygglov för att flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra:

 • Murar och stödmurar som är högre än 0,5 meter.
 • Plank över 1,1 meter (inte den utformning och placering som gäller för bygglovbefriade åtgärder). Täta staket, spaljéer eller pergola som har mindre än hälften luft/öppet behöver bygglov.
 • Parkeringsplatser utomhus (undantag för en- och tvåbostadshus för fastighetens behov).
 • Materialgårdar och upplag (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid).
 • Radio- eller telemaster eller torn. Undantaget är små anläggningar för en fastighets eget behov och mindre antenner (rörantenner under 5 meter och lådformiga antenner mindre än 0,5 kvadratmeter).
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra (undantaget en liten anläggning för en fastighets eget behov).
 • Transformatorstationer.
 • Idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor, nöjesparker, djurparker, skidbackar med liftar, kabinbanor, skjutbanor, motorbanor med mera.

Anmälan
Åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan.

 • Rivning av en byggnad med undantag av byggnader som inte behöver bygglov.
 • Byggnation av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och annan liknande näring.
 • Ändring av byggnadens bärande konstruktion.
 • Betydande ändring av byggnadens planlösning (en påverkan på tillgänglighet).
 • Installation eller ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnader.
 • Installation eller ändring av en anläggning för vatten och avlopp.
 • Ändring av en byggnad på ett sätt som avsevärt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser.
  Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder


B


Badrum
När man ska flytta eller bygga ett badrum måste man veta vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella, exempelvisvåtrumsintyg från den som utför arbetet. Det kan krävas en anmälan.
Se Anmälan

Balkong
En utskjutande byggnadsdel, ovanför marken, att använda som uteplats. För detta behövs bygglov eftersom man bygger ut byggnaden och oftast gör ändringar i fasaden för att kunna gå ut på balkongen.
Läs mer om ny-, till- och ombyggnad

Banderoll
En banderoll är en långsmal tillfällig reklamskylt som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande. Den placeras oftast direkt mot en fasad eller över en gata. Banderoller behöver bygglov precis som skyltar.
Skyltprogram

Läs mer om att sätta upp en skylt

Bastu
För vedeldad bastu krävs anmälan för installation av eldstad, även om du inreder en så kallad bygglovbefriad friggebod till en bastu. Anmälan krävs även för anordningar av vattenförsörjning eller avlopp. Om bastun placeras nära vattnet kan det krävas dispens från strandskydd.

BBR
Boverkets byggregler är föreskrifter och allmänna råd om byggande och åtgärder. BBR beskriver olika krav på funktioner. Exempelvis ska en entré vara tillgänglig för funktionshindrade. Hur lösningen sedan ser ut kan variera, men funktionen måste finnas där.
Boverket

Bergvärme
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund svarar på alla frågor och ger tillstånd för bergvärme.
Läs mer om bergvärme 

Betalningsansvarig
Sökanden, vanligtvis byggherren. Den som tar på sig ansvaret att betala kostnader för bygglov, anmälan, planavgifter med mera.

Biarea
Alla utrymmen i en bostad kan inte nyttjas lika bra. Därför ska man dela upp arean i boarea och biarea. Reglerna för uppdelningen är olika för våningsplanovan mark, sluttningsvåning och källarvåning.
Så mäter du din bostad

Blankett
Här hittar du alla blanketter 

Boarea
Alla utrymmen i en bostad kan inte nyttjas lika bra. Därför ska man dela upp arean i boarea och biarea. Reglerna för uppdelningen är olika för våningsplanovan mark, sluttningsvåning och källarvåning.
Så mäter du din bostad

Boverket
Boverket är Sveriges centrala myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. På Boverkets hemsida finns bland annat lagar och regler inom plan- och byggområdet, listor på kontroll- och kvalitetsansvariga som är certifierade, information om energideklarationer med mera.
Boverket

Brandskydd
Tyresö ingår tillsammans med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje kommuner i Södertörns brandförsvarsförbund. Förbundet arbetar i första hand med förebyggande skydd mot olyckor men ansvarar även för akuta räddningsinsatser, ambulanssjukvård och larmmottagning på 112-numret. Du kan läsa om brandvarnare, brandsläckare med mera på deras hemsida.
Läs mer om Södertörns brandförsvarsförbund

Läs mer om brandsäkerhet

Brandskyddsdokumentation
En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och spridning av brand. Dokumentationen anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta följande: beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll.

Braskamin
En anordning avsedd för uppvärmning genom förbränning av brännbart material.
Se Anmälan

Läs mer om eldstad och rökkanal

Bruttoarea BTA
Bruttoarean är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåning.

Brygga
En brygga är en konstruktion på pelare eller flytelement som sträcker sig ut i vattnet från en strand. En brygga med plats för 10 båtar eller fler bedöms som småbåtshamn och behöver bygglov. För mindre bryggor behövs inte bygglov utan endast dispens från strandskydd, ansökan görs till bygglovenheten.
Läs mer om strandskydd och bryggor

BS
Byggnadsstadgan (1959:612) (upphävd)

Byggbuller
Byggbuller är oönskade ljud i samband med ett bygge eller genomförande av ett projekt. Byggherren är ansvarig för det buller som kan uppstå vid alla slags byggen och projekt.
Läs mer om byggbuller

Byggfelsförsäkring
Byggfelsförsäkring är en försäkring mot fel som kan uppkomma vid bygget eller under projektet. Vid nybyggnad eller om- och tillbyggnader av bostäder behövs normalt en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd.
Läs mer om byggfelsförsäkring

Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbete, rivningsarbete eller installationsarbete. I de vanligaste ärenden som gäller när en fastighetsägare som vill göra ändringar på sitt hus är det denne som är byggherre själv.

Bygglovbefriade åtgärder
Boverket har tagit fram åtgärder för en- och tvåbostadshus som är bygglovbefriade.
Läs mer om vad är bygglovbefriat

Bygglovprocessen
Hur ett ärende hanteras och handläggs.
Läs mer om bygglovprocessen

Bygglovrådgivning
Kontakta oss i tidigt skede om du vill bygga nytt eller förändra. Hos oss får du reda på vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, du kan även få råd eller anvisning om utformning och placering. Boka tid med en bygglovhandläggare för ett 25 minuter långt möte helgfria torsdagar i Servicecenter mellan klockan 15 och 18 om du har inledande frågor kring ett bygglov (innan du har skickat in en ansökan). 
Läs mer om bygglovrådgivning

Byggnadsarea BYA
Med byggnadsarea (BYA) avses den area som en byggnad upptar på marken. Den utgörs av horisontalprojektionen av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockel och sådan överbyggnad som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Till skillnad från andra areamått har antalet våningar ingen betydelse.
Så mäter du ditt hus

Byggnadshöjd
Enligt definitioner i Plan- och byggförordningen (PBF) om "byggnadshöjd" skall denna beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Taksprånget utanför fasadplanet beaktas inte vid beräkningen av byggnadshöjden. Ej heller mindre utsprång av konstruktiv eller utsmyckande art. Vid större takkupor inräknas dessa när 45-gradersplanet berör takkupan.
Så mäter du ditt hus

Byggnadsverkslagen BVL
Lagen gäller tekniska egenskapskrav på byggnader och andra anläggningar samt byggprodukter. (upphävd)

Byggrätt
I detaljplanen står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I webbkartan anger du adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan". Du hittar detaljplanen i webbkartan

Byggsanktionsavgift (byggnadsavgift)
Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge. Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärdens storleken, avgiften regleras genom plan- och byggförordningen 9 kap och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Båtupplag
Enskilt båtuppställningslager över vintern behöver inte bygglov. Båtupplag för fler än 1 (en) båt behöver bygglov och bedöms som en anläggning.
Läs mer om strandskydd

C


Carport
Öppet garage för uppställning av bilar. Bygglovspliktig enligt samma bestämmelser som garage och andra komplementbyggnader.
Läs mer om att bygga en ny byggnad

Certifierad
Inom flera fackområden finns eller behövs certifiering av sakkunniga. Sakkunnig är den person som har utbildning och/eller erfarenhet inom specifikt område och har uppfyllt kraven för ett godkänt certifikat, inom det egna fackområdet. Det gäller exempelvis för kontrollansvariga, tillgänglighetsansvariga, brandssakkunniga och antikvariskt sakkunniga.

Cistern
Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra kräver bygglov, undantaget en liten anläggning för en fastighets eget behov.

Container
Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid, kräver bygglov.

D


Dagvatten
Regn- eller smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.

Delegation
I delegationsordningen har byggnadsnämnden beslutat vilka typer av beslut som tjänstemän på bygglovenheten själva får fatta och vilka politikerna i byggnadsnämnden ska ta.

Delgivning
Ett begrepp som innebär att ett dokument eller beslut överlämnas till en person på ett dokumenterat sätt för att senare tjäna som bevis att överlämningen har skett. 
Läs mer om bygglovprocessen

Detaljplan
Detaljplanen reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Planen kan vara mer eller mindre omfattande. I detaljplanen står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I webbkartan anger du adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan". Du hittar detaljplanen i webbkartan

Detaljplaneavgift
När kommunen inte finansierar sitt planarbete med skattemedel tas en planavgift ut i samband med lov och anmälan. Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som uppstår vid planläggning och annat arbete med detaljplan- och områdesbestämmelser.
Plan och bygglov taxa

Diarienummer
Varje bygglovsansökan eller anmälan som kommer till bygglovenheten diarieförs och får ett diarienummer. Det förenklar och snabbar på ditt ärende om du har diarienumret till hands när du kontaktar din handläggare. När du e-postar är det bra att skriva diarienumret direkt i ämnesraden.

Dränering
Dränering innebär att man gräver diken för att få bort oönskat grund- och ytvatten från ett område, exempelvis runt en byggnad eller tomt. För att dränera krävs inte något bygglov eller någon anmälan, men om åtgärden påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar, kan det behövas en anmälan. Tänk på att vara försiktig vid grävarbeten så att inte några ledningar förstörs.
Se Anmälan


E

Egenkontroll
Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd. Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även ske av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person.

EKS
EKS är en serie bestämmelser från Boverkets om dimensioner för bärande konstruktioner. Sedan 1 januari 2011 ersätter EKS tillsammans med de europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, de tidigare bestämmelserna, Boverkets konstruktionsregler (BKR).

EI 30, respektive 60 brandklass
En byggnadskonstruktion ska motstå brand 30 respektive 60 minuter. Kommunen och Boverket har som uppgift att att ställa kraven på brandskydd genom byggregler. Hur man i detalj utformar en vägg eller ett bjälklag för att uppfylla kraven är däremot upp till den som bygger.

Eldstad
En anordning avsedd för uppvärmning genom förbränning av brännbart material.
Se Anmälan

Läs mer om eldstad och rökkanal

Enbostadshus
Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Detta innefattar även fritidshus.

Energideklaration
En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och ger råd hur byggnaden kan bli mer energismart. Fastighetsägaren ska anlita en oberoende expert för att ta fram energideklarationen. Energideklarationerna ska rapporteras till Boverkets register som också har tillsynen och kontrollen av energideklarationerna i Stockholm.
Boverket

Enskild VA-anläggning
Inom områden som saknar allmänt vatten- och avloppsnät, kan tillstånd ges för olika typer av enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd lämnas av Södertörns Miljö-och Hälsoskyddsförbund.
Läs mer om enskilt avlopp

Entreprenör
En entreprenör inom byggområdet kan ha olika stora delar av ansvaret kring bygget. Vanligast är tre olika uppdelningar av ansvar: delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad. Vid en delad entreprenad ansvarar byggherren för projektering och samordning. Vid generalentreprenad tar entreprenören även på sig upphandling och samordning av underentreprenörer. Vid totalentreprenad tar entreprenören på sig projektering, upphandling och samordning.

Exempelritningar
Exempelritningar är exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar redan i ansökan av bygglov eller anmälan, får du beslut om bygglov snabbare.
Exempelritningar


F

Fasadändring
Se Utvändig ändring

Fasadritning
En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.
Exempelritningar

Fastighet, fastighetsbeteckning
Ett markområde som utgör en rättslig enhet med särskild beteckning, exempelvis Tyresö 1:2, Brevik 1:3 och så vidare med gränser som bara kan ändras genom beslut av myndighet.

Fastighetsbildning
Åtgärder genom vilka indelningen av fastigheter ändras, nya fastigheter bildas, servitut bildas, ändras eller upphävs.

FL
Förvaltningslagen (SFS 1986:223)

Friggebod
Benämning på bod eller småstuga som får uppföras utan bygglov. Inom varje småhustomt får komplementbyggnader uppföras på tillsammans maximalt 15 kvadratmeter med en nockhöjd på högst 3 meter. De får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannes godkännande, helst skriftligt.
Läs mer om vad som är bygglovbefriat

Färdigställandeintyg
När du har slutfört ditt byggprojekt enligt ditt bygglov krävs ofta ett intyg från dig som sökande eller byggherre att skriftligt intyga att projektet är slutfört och att det följer det givna lovet. 

Fönsterbyte
Se Utvändig ändring

Förenklad nybyggnadskarta
Behövs om du till exempel ska bygga ett nytt garage eller göra en större tillbyggnad. En förenklad nybyggnadskarta redovisar kartdatabasens detaljinformation (inmätning görs i fält av mättekniker) kompletterad med bestämmelser från gällande detaljplan.
Läs om kartor

Förhandsbesked
Byggnadsnämnden kan ge förhandsbesked om att en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Beslutet går att överklaga. Ett förhandsbesked förväxlas ofta med att få ett snabbt svar på en fråga. Syftet med förhandsbeskedet är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett första besked innan du söker bygglov, så att du med större trygghet ska kunna fortsätta din projektering och ta fram ritningar och dokument. I förhandsbeskedet bedömer kommunen i första hand frågan om en viss åtgärd/byggnad kan tillåtas på en viss plats. Du måste också betala en avgift för förhandsbesked. Detta söker man vanligtvis när tomten/fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område

Förskola
För att bygga nya skolor och förskolor, samt att inreda befintliga hus för skolverksamhet som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till skola.
Se Tidsbegränsat bygglov

Läs mer om bygga en ny byggnad

Läs mer om ändring av verksamhet

Färgbyte
Se Utvändig ändring


G


Garage
Nybyggnad av garage och carport behöver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller att bygga en vägg på en carport. Garage och carport är enkla åtgärder som inte behöver särskild kontrollansvarig och bygglovsprocessen är förenklad.
Läs mer om att bygga en ny byggnad

Gatukostnad
Kostnad för åtgärder som är avsedda för att tillgodose behovet av allmänna platser och gator.

Gemensamhetsanläggning
En anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis vägar, avlopp, anordningar för uppvärmning. Tillkommer genom fastighetsbildningsförrättning.

Genomförandetid
Genomförandetid finns i alla detaljplaner och tiden är minst fem och högst femton år. Under den tiden ska detaljplanen bli till verklighet, till exempel genom att ett område blir färdigbyggt. När genomförandetiden är slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny. Poängen med genomförandetid är att det blir förutsägbart för markägare och kommun vilka rättigheter och skyldigheter som detaljplanen ger.

Giltighetstid för lov
Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år. Om du under byggets gång vill ändra något som redan har fått bygglov måste du kontakta din handläggare och sedan skicka in nya ritningar eller beskrivningar så att ett nytt beslut kan tas. Om ett beslut om bygglov överklagas gäller giltighetstiden från den dagen beslutet vunnit laga kraft hos överprövande instanser. Observera att den som påbörjar byggnation av ett överklagat ärende innan beslutet vunnit laga kraft, bygger på egen risk.

Grannehörande
Grannehörande kallas det när grannar eller andra som berörs av åtgärden får möjlighet att yttra sig. Grannehörande sker bara när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen eller om fastigheten där åtgärden ska utföras ligger utanför detaljplanelagt område. Det är handläggaren i ärendet som ser till att berörda grannar får möjlighet att yttra sig. 
Läs mer om bygglovprocessen

H

Handlingar för slutbesked
Ritningar och handlingar för slutbesked finns redovisat i startbeskedet och ska lämnas in när ett bygge eller åtgärd är färdigställt.
Läs mer om bygglovprocessen

Handläggningstid
Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett (alla nödvändiga dokument har skickats in). Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmannamässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen och om beslutet behöver fattas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss eller för yttrande av berörda grannar.
Läs mer om bygglovprocessen

Hiss
Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand och att detta behöver anmälas till bygglovenheten. Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.

Häck
För att plantera en häck behövs inga tillstånd. Plantera inte häcken på tomtgränsen så att den växer över in på grannens tomt eller ut i gatan, den kan upplevas som störande. Höga häckar kan även bli en trafikfara och bör därför vara högst 80 cm höga vid gatukorsningar och utfarter, läs mer om detta i vår folder Klipp till. Vill du att grannen ska ansa sin häck, prata med grannen först och läs sedan på vad som gäller i kapitel 3 Jordabalken.
Jordabalken 

Foldern Klipp till

Höjdkurva
Linjerna på ritningen/kartan representerar markens höjd över medelvattenståndet.

I

Idrottsanläggningar
För att bygga nya idrottshallar, inreda befintliga hus för idrottsändamål som tidigare varit något annat och för att anlägga idrottsplatser behövs bygglov. Vepor på utsidan av idrottsanläggningen behöver bygglov.

Inglasning av balkong
Se Utvändig ändring

J

Jalusier
Säkerhetsgaller eller rullgaller som är vanliga framför entréer. Täta galler behöver bygglov då de kan upplevas som plank. Genomsiktliga galler behöver normalt inte bygglov.

Jordabalken
Jordabalken (SFS 1970:995) reglerar bland annat frågor om egendom. Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan kan lösas med jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.
Jordabalken

K 
 

Kiosk
För att bygga nya byggnader och inreda befintliga hus för restauranger eller kiosker som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användning från butik till restaurang. Att ta gatumark eller parkmark i anspråk för uteservering behöver också lov. Om bygglov inte kan ges för den ändrade användningen eller för en kiosk kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva verksamheten på en ny plats. Det kan också vara en möjlighet för enklare tillfälliga, enklare byggnader som inte klarar kraven på utformning men som bara ska användas under en begränsad tid.
Se Tidsbegränsat bygglov

Läs mer om att bygga en ny byggnad

Läs mer om ändring av verksamhet

KL
Kommunallag (1991:900)

Komplementbyggnad
Är ett mindre hus, exempelvis ett garage, ett växthus, ett förråd eller en carport.

Läs mer om att bygga en ny byggnad

Läs mer om vad som är bygglovbefriat

Konstruktionsritning
En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I enklare ärenden (garage) behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglovsansökan. I mer komplicerade ärenden (villor) ska konstruktionsritningarna finnas framme till det tekniska samrådet. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Konstruktör
En konstruktör är utbildad i att göra statiska beräkningar, hållfastighetsberäkningar, konstruktionsritningar med mera.

Kontrollplan
En kontrollplan, enligt plan- och bygglagen (PBL), är det samlade dokumentet som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje byggprojekt och kan se mycket olika ut. Byggherren upprättar förslag till kontrollplan, ibland med hjälp av den kontrollansvarige eller entreprenören/installatören. Där anges de aktiviteter som ska kontrolleras, de anmälningar byggherren ska göra och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in. Handläggaren godkänner kontrollplanen i startbeskedet och när bygget är slutfört ska kontrollplanen lämnas in igen, signerad för att handläggaren ska kunna fatta ett slutbesked.
Exempel på kontrollplan

Kontor
För att bygga nya kontorshus eller att inreda befintliga hus för kontor som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs det bygglov för att ändra användningen i en byggnad från bostad till kontor. För att inreda ett enstaka rum i en bostad till kontor för den som bor i bostaden behövs dock inte bygglov.
Läs mer om ändring av verksamhet

Kontrollansvarig KA
En kontrollansvarig anlitas av bygglovsökanden. Den kontrollansvariges uppgift är att kontrollera och bestyrka att bygget utförs enligt kontrollplanen och myndigheternas krav. För mindre projekt som enklare garage och liknande behövs i vanliga fall ingen kontrollansvarig. Ska du bygga en villa eller en större tillbyggnad krävs vanligtvis en kontrollansvarig och det anmäler man i samband med bygglovansökan. Boverkets hemsida kan guida dig till att hitta en certifierad kontrollansvarig.
Blankett kontrollansvarig

Kungörelse
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel en kort text i en dagstidning, men i de flesta byggloven handlar det om en publicering i Post och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse går ut till berörda grannar per post. Bygglovsbeslutet och tillhörande ritningar och handlingar finns tillgängligt på Kommunen. Syftet med kungörelsen är att redan i bygglovsskedet nå alla dem som berörs av ett ärende eller ett bygge, så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga.

Är du granne, sakägare eller annan part i ett ärende får du information om beslutet. Det gäller däremot inte i ärenden som inleddes före 2 maj 2011. I de fallen informeras grannar och sakägare bara om projektet innehåller avvikelser från detaljplanen. Beslut om bygglov som inkommit efter 2 maj 2011, kungörs i Post- och inrikes tidningar på webben.
Läs mer om kungörelse

Läs mer om bygglovprocessen

Kök
Det som är viktigt när man ska flytta eller bygga ett kök är att veta vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella.
Se Anmälan

L

 
Laga kraft
Laga kraft innebär att ett beslut inte går att överklaga längre. Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 vinner laga kraft genom delgivning (till berörda) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar om inte beslutet har överklagats.

Lantmäteriförrättning
En lantmäteriförrättning omfattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas eller ändras, exempelvis vid styckning av tomter. För att kunna ge bygglov måste fastigheten stämma överens med detaljplanen och en eventuell fastighetsplan. Ibland kan därför en förrättning behövas för att bygglov ska kunna beviljas.

Lekstuga
Lekstuga är en liten stuga för barn att leka i och behöver inte bygglov. Större lekstugor kan behöva bygglov.

Ljusanordningar
I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller om den placeras på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inte får förvanskas. Exempel på ljusanordningar är belysning med starkt ljus vid idrottsplatser och skyltar med ljuseffekter

LST
Länsstyrelsen

Lägeskontroll
Kontroll av placeringen av en byggnad både i plan- och höjdläge. I bygglovsbeslutet eller startbeskedet anges om en lägeskontroll krävs. Det kan även komma att krävas för att få ett slutbesked. En lägeskontroll är en kontrollmätning för att se att nya byggnader och/eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. Lägeskontroll kan utföras av stadsbyggnadskontoret eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer. Intyg om utförd lägeskontroll skickas till bygglovenheten.
Läs mer om lägeskontroll

M


M
arkiser
En markis är ett fällbart solskydd i textil. En fällbar markis behöver inte bygglov. Om det finns reklam på markisen räknas den som skylt och då kan bygglov behövas. En markiskåpa, korgmarkis kan behöva bygglov eftersom den påverkar fasaden.

Marklov 
Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter om området har detaljplan. Det kan också behövas marklov för fällning av träd inom vissa detaljplaner/områden. Vanligtvis markerade som n1-område i detaljplanen.
Läs mer om marklov

Markplaneringsritning
En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras används planritningar (sett uppifrån), fasadritningar (sett framifrån) och sektionsritning (i genomskärning).

Mast
Radio- eller telemaster eller torn kräver vanligtvis bygglov. Undantaget är små anläggningar för en fastighets eget behov och mindre antenner (rörantenner under 5 meter och lådformiga antenner mindre än 0,5 kvadratmeter).

Minireningsverk
Ansök om tillstånd hos Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund

Mur
En vertikal, oftast bärande konstruktion. En mur kan vara av natursten, tegel, betong, slipers och så vidare. Murar och stödmurar under 0,5 meter räknas vanligtvis som kantstenar och behöver inget bygglov. Högre murar behöver bygglov. Var noga med att placera muren innanför tomtgränsen. Murar får oftast inte placeras på markområde som i detaljplanen är prickad.

Måla om
Se Utvändig ändring

N


Nybyggnad
uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats,
Läs mer om ny- till och ombyggnad

Nybyggnadskarta
Karta med beskrivning, som sammanfattar av kommunen kända data om fastigheten. Beställs från mät och kartenheten inför byggprojekt.
Läs mer om kartor

O

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Om du är ägare till ett småhus där från- och tilluften regleras med fläktar, är du skyldig att låta en behörig besiktningsman utföra en första kontroll av systemet för att få ett bra inomhusklimat. Regelbundna besiktningar sker bara för flerbostadshus. 

Olovligt byggande
Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal. Vid olovligt byggande kan bygglovenheten ta ut byggsanktionsavgifter eller det olovligt utförda tas bort. Läs mer under bygglovbefriat innan du kontaktar bygglovenheten för en anmälan. I en detaljplanen står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I webbkartan anger du adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan". Du hittar detaljplanen i Webbkartan
Anmälningsblankett för olovligt byggande


Ombyggnad
Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,
Läs mer om ny- till och ombyggnad

Områdesbestämmelser
För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att reglera bebyggelsen och användningen av mark och vatten och säkerställa syftet med översiktsplanen.

Opa
Öppen area.
Se Area

Ovårdad tomt
Tomter ska hållas i vårdat skick av fastighetsägare, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det betyder att tomten inte får orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Tomten får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar. Vid byggnation eller renovering får tomten användas för att ha material på under bygget. Om tomten blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand, sedan kan man vända sig till kommunen.
Anmälningsblankett för ovårdad tomt

P

Pelletspanna
Innan installation av pelletspanna ska du kontakta skorstensfejarmästaren och din kommun för eventuellt anmälningsplikt. Pellets är ett förädlat trä bränsle som matas in i pannan och att elda med pellets är ganska likt oljeeldning. Om din befintliga oljepanna är i gott skick kan du ofta behålla den och bara byta ut oljebrännaren mot en brännare för pellets.
Läs mer om eldstad och rökkanal

Pergola
En träkonstruktion för växter/klängväxter. 

Plan- och bygglagen PBL
Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande. PBL reviderades (skrevs om) 2 Maj 2011.
Läs mer om plan-och bygglagen

Plank
Ogenomsiktlig och/eller tät inhägnad som är högre än ett normalt staket. Kan bestå av trä eller något annat material. Låga plank, upp till 1,1 meter över marken behöver inte bygglov då de räknas som staket. Plank till en uteplats som är placerad och utformade enligt Boverkets bygglovbefriade åtgärder behöver inte bygglov. Plank får normalt inte placeras på mark som i detaljplanekartan är prickad.
Läs mer om vad som är bygglovbefriat

Planritning
En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.
Exempelritningar

Pool
För en helt nedgrävd pool på plan mark som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 0,5 meter behöves inte bygglov eller marklov. Vid större markförändringar behövs marklov och oftast finns konstruktioner kring poolen som kan vara bygglovpliktiga så som stödmur, plank, staket och pooltak. Tänk på att du som fastighetsägare oavsett om lov behövs eller inte är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor. 
Läs mer om pooler

Prickmark
På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar. Vanligtvis betyder det att marken inte får bebyggas. Kolla för säkerhets skull definitionen för den aktuella detaljplanen.
Webbkarta

Prop.
Proposition, förslag till beslut.

R
 

Radon
Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Ärenden om radonmätning finns i kommunarkivet fram till och med 2007. Från 2008 finns handlingarna hos Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund i Haninge.
Läs mer om radon

Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund

Radiomast
Radio- eller telemaster eller torn kräver vanligtvis bygglov. Undantaget är små anläggningar för en fastighets eget behov och mindre antenner (rörantenner under 5 meter och lådformiga antenner mindre än 0,5 kvadratmeter).

RegR
Regeringsrätten

Reklam

Se Skylt

Remiss
En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende. Eftersom alla ska få tid att svara på remissen påverkas handläggningstiden. Remisstiden brukar normalt vara två till tre veckor.

Restaurang
För att bygga nya byggnader och inreda befintliga hus för restauranger eller kiosker som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användning från butik till restaurang. Att ta gatumark eller parkmark i anspråk för uteservering behövs markägarens tillstånd. Om bygglov inte kan ges för den ändrade användningen eller för en kiosk kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva verksamheten på en ny plats. Det kan också vara en möjlighet för enklare tillfälliga, enklare byggnader som inte klarar kraven på utformning men som bara ska användas under en begränsad tid. 
Se Tidsbegränsat bygglov

Ritningsarkivet
I Tyresö kommuns digitala ritningsarkiv kan du själv söka efter ritningar på fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner i arkiverade bygglovsärenden. Läs mer om ritningsarkivet.

Rivningslov
Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna. Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan när du ska riva.
Läs mer om rivningslov

Se Anmälan

Rådgivning
Läs om vår bygglovrådgivning

S
 

Sakkunnig
En sakkunnig är expert inom ett visst område. Den sakkunnige anlitas av byggherren för att kontrollera sådant som behöver expertkunskap. Denne ska kunna styrka sin sakkunnighet med ett certifikat.

Sakkunnighetsintyg
Sakkunnighetsintyg är ett dokument där den som är sakkunnig verifierar (godkänner) hur något är byggt eller utfört. Ett sådant ska ibland lämnas in för att kunna få ett slutbesked/slutbevis. Om ett sådant behövs framgår i startbeskedet eller beslutet av kontrollplan

Sakägare
Är du granne, sakägare eller annan part i ett ärende får du information om bygglovsbeslutet. Till kända sakägare räknas grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar samt grannar på andra sidan mindre gator och vägar. Det vill säga sådana grannar som är ägare till fastigheter eller innehavare av någon annan särskild rätt än hyresrätt i fastigheter och vilkas rättigheter är inskrivna i fastighetsregistret. Observera att vid underrättelse till grannar ska samtliga lagfarna ägare till en fastighet underrättas, till exempel bägge makarna.

Samfällighet
Gemensamt ägd och förvaltad mark för exempelvis en by eller för ett antal fastighetsägare, som samverkar för att tillgodose gemensamma behov (vägar, vatten, avlopp, jakt- och fiskevård och liknande).

Sektionsritning
En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.
Exempelritningar

Servicecenter
Oavsett vilket verksamhetsområde det handlar om är du alltid välkommen till Servicecenter genom besök, e-post eller telefon. Där kan du alltid få svar på enkla bygglovsfrågor och hjälp med underlag.
Läs mer om servicecenter

Servitut
Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Exempelvis rätt till väg eller vatten i brunn, strand med mera.

SFS

Svensk författningssamling

Situationsplan
En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. I många fall kan det vara en tomtkarta från kommunens webbkarta eller framtagen av mät- och kartenheten.
Läs mer om kartor

Skala
Ritningar finns i olika skala. Skalan anger förhållandet mellan ett visst avstånd på ritningen och motsvarande avstånd i verkligheten. 
Vanliga skalor:

 • Skala 1:100 (passar ofta till planritningar och fasader). Betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten.
 • Skala 1:200 (passar ofta till mindre situationsplaner)
  Betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten.
 • Skala 1:400 (passar ofta till normala till stora situationsplaner)
  Betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten.
 • Skala 1:20 (passar ofta till detaljritningar)
  Betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten.

Hur räknar man skala?

Exempel 1:
I verkligheten är väggen 4.5 meter. Hur lång är väggen i skala 1:100?
4.5 meter = 450 cm (1m = 100 cm)
Räkan ut vad skalan 1:100 är i decimaler.
1:100 = 1 ÷100
1 ÷100 = 0,01
Skalan multiplicerat med måttet:
450 cm * 0.01 (skalan) = 4,5 cm
Svar: På ritningen blir väggen 4,5 cm när den är 4,5 meter i verkligheten.

Exempel 2:
I verkligheten är väggen 4.5 meter. Hur lång är väggen i skala 1:400?
4.5 meter = 450 cm (1m = 100 cm)
Räkan ut vad skalan 1:400 är i decimaler.
1:400 = 1 ÷400
1 ÷400 = 0,0025
Skalan multiplicerat med måttet:
450 cm * 0,0025 (skalan) = 1,125 cm
Svar: På ritningen blir väggen 1,125 cm när den är 4.5 meter i verkligheten.

Skola
För att bygga nya skolor och förskolor samt att inreda befintliga hus för skolverksamhet som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till skola. Om bygglov inte kan ges för ändrad användning eller för en tillfällig paviljong på mark som inte får bebyggas kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att lösa ett tillfälligt behov av skol- eller förskoleplatser. 
Se Tidsbegränsat bygglov

Se Ändrad användning

Skorsten
Se Utvändig ändring

Se Anmälan

Skyddsrum
Ändringar i byggnader som påverkar ett skyddsrum ska i bygglov eller anmälnings processen genomgå en granskning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vid mer information läs på MSB:s hemsida eller kontakta myndigheten innan ändringar görs i skyddsrummet.    
Läs mer om skyddsrum

Skylt
Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kommunen har arbetat fram ett skyltprogram som ska informera och vägleda i valet av skyltning i Tyresö. Läs om hur du ska skylta med vägmärken, företagsskyltar, skyltar på pelare, till sjöss och om vad du ska tänka på med flaggor, vepor och markiser.
Läs mer om skyltar

Skärmtak
Enklare takkonstruktion. Bygglov krävs med undantag för skärmtak på tillsammans högst 15 kvm över vissa entréer och uteplatser till en- och tvåbostadshus.
Läs mer om vad som är bygglovsbefriat

Slutbesked
Ett slutbesked är ett beslut från bygglovsenheten att byggnader och anläggningar/installationer som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller anläggningen. I startbeskedet står vanligtvis vilka handlingar som krävs för att få slutbesked.

Slutbevis
Ett intyg som byggherren får när byggnadsarbetena slutförts och intyg inkommit att kontrollplanen följts och bestyrkts. I protokollet "Tekniskt samråd och beslut om kontrollplan" står vanligtvis vilka handlingar som krävs för att få slutbevis. Slutbevis är motsvarigheten till slutbesked men gäller för ärenden som är påbörjade före 2 maj 2011

Slutsamråd
Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder, som omfattas av tekniskt samråd, ska avslutas. Byggherren kontaktar bygglovenheten och sin handläggare för att boka tid för slutsamråd senast tre veckor innan bygget är klart. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts.

Solceller/solfångare/solpanel
En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet. Solfångare på tak eller vägg som avsevärt påverkar byggnaders yttre utseende kräver bygglov inom detaljplanelagt område, vilket medför att man måste hantera dessa från fall till fall genom att först kontakta kommunen. För q och k märkta fastigheter samt inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse krävs bygglov för solfångare. Sådana solfångare bör i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.
Se Utvändig ändring

Lönar det sig att installera solpaneler? Börja med att kolla Solkartan. Där får du enkelt en första bedömning av hur stor solinstrålningen är på ditt tak.
Här hittar du Solkartan 

Spaljéer
En mycket genomsiktlig avskärmning räknas som stängsel eller spaljé beroende på hur den utformas och behöver inte bygglov.

Sprängning
För att spränga kan det krävas marklov om markens nivå ändras mer än 0,5 meter. Byggherren ansvarar för sprängningen och ska vara den som kontaktas när man stör sig av sprängningen eller om man tror att ens egna fastighet har påverkats. Det krävs alltid tillstånd från polisen.
Läs mer om sprängning

Läs mer om marklov

Staket
Lågt staket, upp till 1,1 meter över marken behöver inte bygglov. Staket till en uteplats som är placerad och utformade enligt Boverkets bygglovbefriade åtgärder behöver heller inte bygglov.
Läs mer om våra riktlinjer

Stambyte
Ett stambyte innebär att rör och ledningar byts ut. När man pratar om stambyte i byggteknisk mening brukar det handla om huvudrören där allt vatten och avlopp samlas för stora delar av byggnaden. Åtgärden är anmälningspliktig.
Se Anmälan

Startbesked
Startbesked är ett beslut från bygglovsenheten om att åtgärder får påbörjas. Vid enklare byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I mer komplicerade ärenden så som en villa och större kan man få startbesked först efter det tekniska samrådet. Om man lämnat in de handlingar som krävs i det enskilda fallet.

Strandskydd
Strandskyddet omfattar land- och vattenområde (strandskyddsområde) intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter. Inom ett skyddat område får en fastighetsägare inte utföra åtgärder som strider mot strandskyddets syften. I praktiken innebär det att nya hus, bryggor och parkeringsplatser med mera inte får byggas. Att fälla träd, anlägga gräsmatta, plantera häck eller gödsla kan också vara förbjudet. Att bygga i strandskyddat område fordrar oftast både dispens från strandskyddet samt ett bygglov, därför handläggs de oftast i ett och samma ärende. Dispens från strandskyddet prövas i byggnadsnämnden men följer i övrigt samma rutiner som bygglovsansökningar.
Läs mer strandskydd och bryggor

Stycka av
Detaljplanen reglerar om en fastighet får styckas av och till vilken storlek.
Se Avstyckning
Se Lantmäteriförrättning

Stödmur
En vertikal, oftast bärande konstruktion. En mur kan vara av natursten, tegel, betong, slipers och så vidare. Murar och stödmurar under 0,5 meter räknas vanligtvis som kantstenar och behöver inget bygglov. Högre murar behöver bygglov. Var noga med att placera muren innanför tomtgränsen. Murar får oftast inte placeras på markområde som i detaljplanen är prickad.
Se Mur

SOU
Statens offentliga utredningar

Sökande
Den som ansöker om bygglov, marklov eller rivningslov och tar på sig betalningsansvaret, vanligtvis samma person som är byggherre. Sökande kan vara annan än fastighetsägare men fastighetsägaren kommer alltid att informeras under bygglovprocessen och kommer att delges besluten.

T


Takterass/takfönster/takkupa
För att inreda vinden, bygga en takterrass, lyfta eller höja taket, bygga nya takkupor eller takfönster behövs oftast bygglov. Detaljplaner bestämmer begränsningarna om det är möjligt. Att bygga takkupor på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättningar att de är högst två takkupor och upptar högst halva takfallet samt att de inte får innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen är anmälningspliktigt och kräver bara ett startbesked.  
Se Tillbyggnad

Se Utvändig ändring

Taxa
För handläggningen av bygglov, rivningslov, marklov, anmälan, villkorsbesked, förhandsbesked, planläggning med mera tar kommunen ut en avgift enligt taxa.
Plan och bygglovstaxa

Exempel på kostnader

Tekniskt samråd
Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt. Bygglovenheten kallar skriftligen byggherren och kontrollansvarig till detta möte. Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd. Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.

Telefonrådgivning/telefontid
Frågor angående bygglov kan besvaras av servicecenter och i andra hand kopplas du till en bygglovkoordinator mellan 09:00-16:00. Din utsedda bygglovhandläggare har telefontid mellan 10:00-11:30 alla dagar utom tisdagar.

Telemast
Radio- eller telemaster eller torn kräver vanligtvis bygglov. Undantaget är små anläggningar för en fastighets eget behov och mindre antenner (rörantenner under 5 m och lådformiga antenner mindre än 0,5 kvadratmeter).

Tidsbegränsade bygglov
I vissa fall kan byggnadsnämnden bevilja tidsbegränsat bygglov för högst fem år. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga 10 år endast om lovet ska användas för ändamål av säsongskaraktär.

Tillbyggnad
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym, tillbyggnader behöver bygglov. Undantagna är så kallad friggebod och kompletteringsåtgärder i områden utan detaljplan. När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och får inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.

Tillgänglighet
En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Fritidshus med högst två bostäder finns undantag.
Läs exempelritningen om tillgänglighet och användbarhet

Tillsyn
Tillsyn enligt plan- och bygglagen innebär att en bygglovshandläggare kontrollerar att byggherren fullgör lagen och dess föreskrifter. Bygglovenheten har tillsynsskyldighet på exempelvis olovligt utförda åtgärder, ovårdade tomter, obligatorisk ventilationskontroll, ändring av eldstäder och skötsel av hissar.

Tilläggsisolering
Se Utvändig ändring

Träd
Träd är ett viktigt inslag i stads- och landskapsbilden, men kan också upplevas som störande när de skuggar, skymmer utsikt eller skräpar ner. Träd kan vara särskilt skyddade genom detaljplan eller områdesbestämmelser då behövs marklov för att ta ner trädet. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd eller ansa sin häck, prata med grannen först och läs sedan på vad som gäller i kapitel 3 Jordabalken.
Jordabalken

Läs riktlinjer om träd

Läs mer om marklov

Trädfällning
Kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Bestämmelsen är ofta; "marklov krävs för fällning av träd med ett stamomfång större än 50 cm på en höjd av 1,3 meter".Se över de detaljplanebestämmelser som finns på din fastighet om du vill fälla träd. Marklov kan behövas och är det vid vattnet så kan strandskydd råda och strandskyddsdispens behöver ansökas om. Vill du ta ner ett träd som står på kommunens mark behöver du tillstånd från Gatuverksamheten.
Läs mer om trädfällning

Trädkoja
En liten stuga för barn att leka i och behöver inte bygglov. Större konstruktion kan behöva bygglov.

Tvåbostadshus 
Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. Detta innefattar även fritidshus.


U


Uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får, utan bygglov anordnas en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 
Läs mer om skyddad uteplats

Se Altan

Läs mer om vad som är bygglovbefriat

Uterum
Ett uterum är en enklare, sluten tillbyggnad på en byggnad. Uterum behöver bygglov och bedöms i de flesta fall vara tillbyggnader.
Läs mer om tillbyggnad

Uteservering
Serveringar som flyttar ut sommartid är ett positivt inslag men förutsättningarna för en uteservering skiftar från plats till plats. Uteserveringar med bord, stolar och parasoller placerade direkt på marken kräver inte bygglov men den som äger marken måste ge sitt tillstånd. Ofta handlar det om en allmän plats som ägs av kommunen. Trafikenheten hanterar och svarar på frågor och tillstånd som rör upplåtelse av allmän plats.
Sök tillstånd

Utfart
I en detaljplan kan kommunen reglera var utfart mot allmän plats inte får anordnas. Med utfart menas ut- och infart eller annan ut- och ingång till fastigheten.

Utstakning
I bygglovsbeslutet anges om en utstakning krävs. Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning markeras på marken enligt det givna bygglovet. Nya byggnader, komplementbyggnader och stora tillbyggnader stakas ut. Utstakning utförs normalt innan schaktningsarbeten påbörjas. Utstakning kan utföras av kommunens mät- och kartenhet eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.
Läs mer om mät- och kartenhetens tjänster

Utvändig ändring
Byta färg och material eller annan yttre förändring som väsentligt påverkar byggnadens utseende (gäller endast inom planlagt område) kräver bygglov. Mindre åtgärder som man sällan tänker på kan vara bygglovpliktiga, så som att byta ut ett fönster, en dörr, måla om, ändra taket, installera utvändiga rökkanaler m.m. Kontakta alltid bygglovenheten om du är osäker. Bygglovenheten behöver exempelvis information i form av färgval, bild på huset innan vi kan avgöra om bygglov krävs.
Läs mer om fasadändring

Utvärdering av bygglovsprocessen
Tyresö kommun samarbetar med andra kommuner i Bygglovalliansen för att förbättra servicen kring bygglovsansökningar. Man tittar bland annat på handläggningstid och kostnad för handläggningen samt kvalitén i processen.
Läs mer om utvärderingen
 

V

 
Vatten och avlopp
System för vatten och avlopp varierar inom Tyresö Kommun. Vissa områden saknar kommunalt vatten och avlopp. Om din tomt inte har möjlighet att anslutas till kommunens VA-ledningar kontaktar du Södertörns Miljö och Hälskoskyddsförbund

Varsamhet
Varsamhet är ett av ledorden i plan- och bygglagen vid förändringar av byggnader. Varsamhet är viktig både för husets yttre och husets inre. Syftet med att vara varsam är att behålla det som är unikt och karaktäristiskt för byggnaden och den befintliga miljön. Kravet på varsamhet finns för alla byggnader oavsett ålder.

Vepor

Vepor kallas ibland de tillfälliga reklamskyltar som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. De är ofta stora och täcker hela eller delar av en fasad. Vepor behöver bygglov precis som skyltar.
Läs mer om att sätta upp en skylt

Vind
I detaljplanebestämmelsen ser du om inredning av vind är möjligt för byggnaden. För att inreda vinden, lyfta eller höja taket behövs bygglov för tillbyggnad av byggnaden.

Vindkraftverk
Större vindkraftverk behöver bygglov om de:
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Vinteruppställning
Vinteruppställning av båt, husvagn eller husbil

Våning
I många detaljplaner finns bestämmelser hur många våningar en byggnad får ha. Det finns definitioner i plan- och byggförordningen när en vind ska räknas som en våning och även när en källare blir en våning. En våning mer än tillåtet enligt detaljplanen är aldrig en liten avvikelse och kan inte få bygglov. En vind ska räknas som en våning om den går att inreda som bostadsrum eller arbetslokal och om byggnadshöjden är mer än 0,7 m högre än nivån för vindsbjälklagets översida. En källare ska räknas som en våning om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 m över markens medelnivå invid byggnaden. 
Så mäter du ditt hus

VSD-ledning
Vatten- spill och dagvattenledning. Inom tättbebyggt område vanligtvis ett kommunalt nät, i fritidshusområden, enskilda anläggningar.

Å

Återvinningstation
För att placera ut återvinningsstationer behövs bygglov. För inbyggda soptunnor som inte är större än tre fack behövs inte bygglov. Om bygglov inte kan ges för återvinningsstationen för att det är gatumark, parkmark, mark som inte får byggas på eller liknande kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva om platsen ändå kan vara lämplig under en begränsad tid.
Se Tidsbegränsat bygglov

Ä
 

Ändra bygglov
Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har fått bygglov, kontakta handläggaren. Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut med en ny ansökan.

Ändrad användning
Bygglov behövs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad. Exempel på detta:

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från butik till restaurang eller café
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet
 • Från garage som är sammanbyggt med bostaden till utökning av bostad 
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik
 • Från kontor till vandrarhem

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:

 • Från del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • Från kök till duschrum
 • Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement
 • Från butik till frisersalong
 • Från förskola till skola
 • Från kontor till läkarmottagning (ej intagning)
 • Från sommarstuga till helårsbostad

 

Ändring av fasad
Se Utvändig ändring 

Ändringslov
Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har fått bygglov, kontakta handläggaren. Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut med en ny ansökan.
Se Ändra bygglov

Ö


Öppen spis
Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, öppen spis) och /eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Det gäller även om du ska installera en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) i tidigt skede för att få reda på förutsättningarna för installationen.
Se Anmälan

Översiktsplan
Visar hur kommunen i stora drag tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Gäller som underlag för prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område.
Läs mer om översiktsplanen

Överklaga
Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum) och på vilket sätt du vill att beslutet ändras. Skicka överklagandet till bygglovenheten. När överklagan kommit in, bedömer handläggaren om det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet. Om ett beslut om bygglov överklagas gäller giltighetstiden från den dagen beslutet vunnit laga kraft hos överprövande instanser. Observera att den som påbörjar byggnation av ett överklagat ärende innan beslutet vunnit laga kraft, bygger på egen risk.


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-31

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.