Tyck till om tyreso.se

Avfallshämtning vid vägarbeten

Vägarbeten begränsar framkomligheten för de fordon som hämtar avfall och kan innebära att du behöver placera ditt kärl på annan plats inför tömning. Läs mer om vad du som berörs av vägarbeten behöver tänka på inför avfallstömning.

Arbetsmiljö och trafiksäkerhet är viktiga och prioriterade frågor i Tyresö. Avfallshämtningen ska kunna ske utan risk för skada på människor och egendom. Pågår vägarbeten på din väg och framkomligheten är begränsad, kan du behöva flytta ditt kärl till en anslutande väg, som uppfyller framkomlighetskraven för avfallsfordonen. 

För att vår entreprenör SUEZ Recycling ska kunna hämta avfall under tiden för vägarbeten krävs följande:

  • Hämtning av avfall ska ske på sådant sätt att chaufförernas arbete inte medför risk att skada personer eller egendom i omgivningen
  • sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert vis
  • avfallsfordonen ska kunna framföras på körbar väg, där vändmöjlighet finns och som är avsedd för denna typ av trafik och fordon (lastbil)
  • fordonet får endast backas vid vändning och där sikten är fri och då max en billängds avstånd.

Backning
Enligt Arbetsmiljöverket är backning inget körsätt utan får endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar. 
Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-10