Tyck till om tyreso.se

Från mat till biogas och biogödsel

Ditt matavfall samlas in av kommunens entreprenör SUEZ recycling, som transporterar matavfallet till SRV biogasanläggning i Huddinge för förbehandling och rötning. Matavfallet rötas till biogas och av rötresten blir det biogödsel.

Biogaskretsloppet - Från mat till biogas

Biogaskretsloppet. Illustration: Ulf Swerin.


Behandling av matavfallet

När matavfallet från Tyresös hushåll och verksamheter samlats in transporteras det till SRV:s biogasanläggning i Huddinge för förbehandling och rötning. Förbehandlingen innebär att matavfallet mals ned och späds till en pumpbar vätska, en så kallad slurry. Denna slurry rötas därefter till biogas i en biogasanläggning. När organiskt material bryts ned med hjälp av bakterier i en syrefri miljö, bildas en gas som kallas för biogas. I princip kan kan du sortera ut allt du kan äta som matavfall men även annat organiskt material som till exempel skal, kaffesump och mindre benrester.

Biogas - Kan ersätta fossila bränslen

Biogasen är klimatneutral och kan ersätta bensin och diesel som fordonsbränsle. Att biogasen är klimatneutral beror på att gasens kolinnehåll kommer från växternas fotosyntes och därmed inte är fossilt. Detta medför att förbränning av biogas inte ger något nettotillskott av växthusgaser. Dessutom är partikelutsläppen minimala och bidrar därför inte till några luftföroreningar.

Biogödsel - Kan ersätta konstgödsel

När det organiska materialet har rötats och biogasen utvunnits får man kvar en näringsrik rötrest, så kallad biogödsel. Biogödseln är ett högkvalitativt organiskt gödningsmedel som kan återföras till lantbruket och på så sätt skapa ett naturligt kretslopp. Då minskar också användandet av konstgödsel som har en energikrävande framställning baserad på fossila bränslen och som även kan orsaka övergödning i våra sjöar och vattendrag.


Publicerad av: My Blomgren

Senast uppdaterad: 2017-11-29