Tyck till om tyreso.se

Behovshämtning

I Tyresö har du som bor i enbostadshus och har eget abonnemang behovshämtning av hushållsavfallet. Det ger dig möjlighet att påverka dina avfallskostnader samtidigt som det ger ökad flexibilitet.

Behovstömning av hushållsavfallTömningsregistrering. Illustration: Ulf Swerin

Vad innebär behovshämtning?

Behovshämtning innebär att ditt kärl har ett datachip och en etikett och att varje tömning registreras för fakturering. Du bestämmer själv när det är dags att tömma avfallskärlet. Avfallsbilen kommer varje vecka, på schemalagd veckodag, men tömmer ditt kärl endast om det är framställt för tömning. På så sätt, kan du lättare påverka den rörliga delen av renhållnings­avgiften eftersom du endast debiteras för antalet utförda tömningar. Samtidigt innebär behovshämtning ökad flexibilitet.

Behovshämtningen gäller endast för hushållsavfallet. Matavfallet hämtas med fast intervall som tidigare.

Så fungerar behovshämtningen

 • När du vill ha ditt kärl tömt ska det stå vid tomtgränsen/vägen med öppningen ut mot vägen.
 • Kärl som står framme vända ”rätt” töms alltid samt registreras och faktureras, oavsett om det ska tömmas eller inte. Glöm därför inte att ställa undan kärlet eller vända det med baksidan mot vägen när du inte vill ha tömning.
 • Tömningen registreras digitalt i hämtfordonets datasystem genom avläsning av datachipet som sitter på kärlet.

Sänk dina kostnader

Behovshämtning innebär att du endast betalar för de tillfällen som kärlet töms. På så sätt kan du sänka din kostnad om kärlet inte töms så ofta. Du kan minska antalet tömningar genom att källsortera förpackningar och tidningar, sortera ut ditt matavfall, eller genom att ställa undan kärlet när du är bortrest.

Fast och rörlig avgift

Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas av alla hushåll. Den rörliga delen beror på ditt kärls storlek och antal hämtningar. Har du fritidshus, tänk då på att ställa undan eller vända på kärlet från 1 oktober, annars töms och faktureras det även under vintern.

För aktuell prisinformation, se gällande taxa.

Matavfall

Alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Detta innebär ytterligare möjligheter att dra ner på antalet hämtningar av det ”vanliga”, brännbara hushållsavfallet för de som ansluter sig. De hushåll som ansluter sig betalar dessutom en lägre kostnad för sitt renhållnings­abonnemang. Mer information hittar du på länken här intill och anmälan till matavfallsinsamlingen kan göras under e-tjänster.

Hur påverkas koldioxidutsläppen?

Behovshämtningen stimulerar hushållen att sortera ut sina tidningar och förpackningar till återvinning i högre grad. Detta leder till att många hushåll kan ställa ut sitt kärl färre gånger per år än vad de gör med ett fast hämtningsintervall.

Med färre framställda kärl minskar avfallsbilens tomgångskörning vilket i sin tur minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Det är i samband med stoppen som bränsleförbrukningen är som högst.

Många vägar i kommunen trafikerades även tidigare av avfallsbilen varje vecka då det fanns hushåll med hämtning varje vecka, med behovshämtningen kan körsträckorna effektiviseras vilket minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Att tänka på vid hämtning av hushållsavfall

 • Ställ ut avfallskärlet på din infart på hämtningsdagen eller kvällen innan, kärlet hämtas mellan 06.00-22.00.
 • Avfallsbilens hämtningsarm når 1,6 meter in från vägkant/trottoarkant.
 • Ställ kärlets framsida vänt mot gatan med minst 60 cm fritt runt om, tänk även på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna.
 • Tänk på att inte placera ditt kärl så att det blockerar vägen för trafik, väghållning och postdistribution.
 • Om du placerar ditt kärl på trottoar, tänk på att inte blockera för rullstolar, barnvagnar eller postdistribution.
 • Låt kärlet stå ute tills tömning skett.
 • Paketera ditt avfall väl och spola ur kärlet regelbundet.
 • Kärlet får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas.
 • Skotta och halkbekämpa hämtvägen under vinterhalvåret och ta bort snön på locket innan tömning.
 • Under vintern kan hushållsavfallet frysa fast i kärlet, som fastighetsägare ansvarar du själv för att lossa på påsarna före tömning.

Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-06-14