Tyck till om tyreso.se

Fettavfall

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar. I olyckliga fall kan sådana avloppsstopp leda till källaröversvämningar.

Varför krävs fettavskiljare?
Avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När vattnet kyls ner i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.

Fettavlagringar bildar också svavelväte, en illaluktande och giftig gas som ger frätskador på betongledningar och utgör en hälsorisk. För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering.

Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?
Följande verksamheter måste ha fettavskiljare: livsmedelsindustri, bageri, café, catering, friteringsanläggning, charkuteri, grill- och gatukök, hamburgerbar, konditori, personalmatsal, pizzeria, restaurang, rökeri, salladsbar och storkök.

När fettavskiljare ska installeras
Kontakta VA-enheten för att få information om typgodkända fettavskiljare.

Tillstånd
Vid ny- eller tillbyggnad av livsmedelslokal görs anmälan till bygglovsenheten samt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Även vid väsentlig ombyggnad ska anmälan göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Dimensioneringsregler
Fettavskiljaren ska dimensioneras enligt standarden SS-EN 1825-2. Enligt standarden kan dimensionering ske på två sätt:
1. Utgående från de installationer som ska gå till avskiljaren.
2. Utgående från schablonvärden för några vanligt förekommande typer av livsmedelsberedning.

Kontakta VA-enheten för hjälp med dimensionering av fettavskiljare.

Kontroll och tömning
Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel. Tömning av fettavskiljare sker minst en (1) gång i månaden så länge verksamhet pågår och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion på anläggningen.

Fettavskiljare får endast tömmas av entreprenör som har avtal med kommunen. Den ansvarige för livsmedelsverksamheten ska se till att en tömningsjournal med uppgifter om när och av vem fett­avskiljaren tömts finns tillgänglig i anslutning till avskiljaren.

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor ska inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns utan ska samlas upp och återvinnas, fettet kan sedan lämnas på Kretsloppscentralen i Petterboda.


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress:
136 81 Haninge

Besöksadress:
Najadenhuset i Haninge
Rudsjöterrassen 5, pl 7

Hemsida:
www.smohf.se