Tyck till om tyreso.se

Entreprenörer

Sveriges kommuner ansvarar för att hushållsavfall i den egna kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och att hushållsavfallet återvinns eller bortskaffas.


Suez baklastare

I Tyresö kommun har entreprenören Suez recycling AB (tidigare SITA) anlitats för att ansvara för bortforsling och behandling av hushålls- och grovavfall, slam och latrin. 

Kommunen är också ansvarig för att hushållens farliga avfall samlas in och transporteras till behandlingsanläggning. Kommunen har anlitat Cija Tank AB för transport av det farliga avfallet.

För de flesta typer av förpackningar har producenterna, FTI AB ansvaret för insamling och återvinning. 


Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-09-08