Tyck till om tyreso.se

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är viktiga eftersom de berör alla. Arbetsmiljöriskerna för avfallshämtare är större och sjukskrivningarna är fler än för de flesta andra yrkesgrupper.

SlamsugArbetsmiljö är en viktig och prioriterad fråga i Tyresö. Avfallshämtningen ska kunna ske utan risk för skada på människor och egendom. 

Branschen har länge toppat sjukskrivningsstatistiken. På senare tid har dock en positiv utveckling skett i och med att tunga och/eller otympliga lyft alltmer ersatts av tekniska lyftanordningar och rullande hantering. På många håll kvarstår dock problem, exempelvis med riskabla transportvägar och allt för tunga slangdragningar.

Arbetsmiljöverkets villkor för avfallshämtning:

  • hämtning av avfall ska ske på sådant sätt att avfallsarbetarnas arbete inte medför risk att skada personer eller egendom i omgivningen
  • Avfallsfordonen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon
  • sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning
  • fordonet får endast backas vid vändning och där sikten är fri.

Backning
Enligt Arbetsmiljöverket är backning inget körsätt utan får endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar.

Ansvar

Avfallshämtning är en skadedrabbad bransch där tunga lyft varit dagligt förekommande, men nu är en förändring till det bättre på gång. Säckar byts till kärl, eller andra behållare, långa, tunga slangdragningar begränsas och hanteringen blir mer och mer automatiserad. I arbetet mot att förbättra arbetsmiljön har flera parter ett ansvar.

Arbetsgivaren
Arbetsgivaren ansvarar för att ingen mår dåligt eller skadas av jobbet. Arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda risker, planera åtgärder, upplysa och utbilda om risker och säkert arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller och skyddsronder, utifrån föreskrifter från Arbetsmiljöverket, där hämtställen inventeras och granskas ur arbetsmiljösynpunkt.

Fastighetsägaren
Fastighetsägaren ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven. Fastighetsägaren ska t.ex. se till att buskar och träd inte skymmer sikten.

Fastighetsägaren ska även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord yta, så att kärlen utan problem kan dras till avfallsbilen.

Kommunen
Kommunens avfallsföreskrifter reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar, transportvägar för avfallshämtningen och utformningen av avfallsutrymmen. Kommunen ska se till att förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som möjligt, och ska i upphandlingen ställa krav på god arbetsmiljö.


Skyddsstopp
Om det påträffas brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över, ska fastighetsägaren informeras om situationen. Kommunen eller entreprenörer föreslår lämpliga åtgärder för förbättring av arbetsmiljön. Skulle fastighetsägaren inte rätta sig efter kraven eller om situationen är allvarlig kan avfallshämtarens skyddsombud införa skyddsstopp och därmed stoppa avfallshämtningen på fastigheten med omedelbar verkan tills problemet är åtgärdat.


Publicerad av: Johanna Wretman

Senast uppdaterad: 2017-03-01