Tyck till om tyreso.se

Abonnemang och taxor

Från 1 januari 2017 gäller en uppdaterad renhållningstaxa. Taxan innehåller tjänster som ska tjäna till att optimera avfallshanteringen och minska avfallsmängderna.

Behovshämtning


taxor och avfallsinformation

 • Abonnemangsinformation

  Samtliga bebyggda fastigheter i kommunen är skyldiga att betala en särskild avgift för renhållningen.

 • Arbetsmiljö

  Arbetsmiljöriskerna för avfallshämtare är större och sjukskrivningarna är fler än för de flesta andra yrkesgrupper.

 • Avfallsplan 2008-2020

  För oss är det viktigt att inte bara följa de lagar, regler och de miljömål som finns, vi vill aktivt formulera nya mål och förslag till åtaganden för avfallshanteringen i kommunen.

 • Entreprenörer

  I Tyresö kommun har entreprenören Suez recycling AB (SITA) anlitats för att ansvara för bortforsling och behandling av hushålls- och grovavfall, slam och latrin.

 • Plockanalyser

  Vi genomför då och då så kallade plockanalyser av hushållsavfall och matavfall. Detta gör vi för att se vad som kastas i hushållsavfallet och matavfallet. Läs resultaten.

 • Renhållningstaxan

  Kommunens avfallshantering bekostas helt med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

  Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-01-17