Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats hette förut Skolhälsovården. På Bergfotens skola består den av skolsköterskan Susanne Bergholm och skolläkaren Neli Mitova.

Skolsköterskan finns på Bergfotens skola onsdag, torsdag och fredag. Skolläkaren kommer hit ca 1 dag/månad under terminen och tidsbokas genom skolsköterskan.

Elevhälsans medicinska insats tar vid efter Barnavårdscentralen/BVC när barnet börjar i grundskolan. Det är viktigt att vi får tillgång till ert barns tidigare hälsohistoria och givna vaccinationer för att kunna erbjuda det ert barn behöver framöver. Vårt uppdrag består i att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, att bevara och förbättra barnets hälsa fysiskt och psykiskt med helhetssyn. Elevhälsan arbetar för att stödja elevens kunskapsutveckling och inlärning.

Detta regleras av lagar, föreskrifter och riktlinjer från t.ex. Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdslagen, Sekretesslagen, Patientjournallagen, Socialtjänstlagen, Arbetsmiljölagen, Skollagen samt följer FN:s barnkonvention och kvalitetssystem.

Detta kan vara komplext och kräver ett samarbete med elev, vårdnadshavare, ev. skolpersonal samt andra professionella yrkesgrupper.

Alla barn har rättighet att ha tillgång till Elevhälsans medicinska insats. Vi erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsoundersökningar, vaccinationer, samtal, rådgivning, enklare sjukvårdsinsatser och samarbete med elev och vårdnadshavare. Detta är frivilligt för er.

Det är viktigt att skolsköterskan blir underrättad om eventuella särskilda behov eleven har för att kunna bidra till att elevens skolgång blir så bra som möjligt, t.ex. vid av kronisk eller tillfällig karaktär, allvarlig sjukdom eller olyckshändelse.

Sekretess, tystnadsplikt; ingen information ges till någon utan vårdnadshavares och elevs tillstånd.

Anmälningsplikt gäller vid misstanke om att barn far illa på något sätt.

Ni är alltid välkomna att kontakta skolsköterskan vid funderingar gällande elevens psykosociala, sociala, psykiska, fysiska hälsa och utveckling.


Publicerad av: monica.hogan@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-22

Högermeny

Kontakt

Skolsköterska
Susanne Bergholm