Tyck till om tyreso.se

Blanketter som rör boende och byggande

Här hittar du blanketter som rör bygglov, bygganmälan, flyttanmälan, mätning, kartor, vatten, avlopp, avfall, gatukostnader och vilt.

Du kan ladda hem blanketterna och skriva ut dem på din skrivare.

Planbesked

Ansökan om planbesked      (word-fil)  

Bygglov och anmälan

Vid återtagande av en ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa.

Ansök/anmäl via mittbygge.se
Tyresö kommun är ansluten till Mittbygges digitala tjänster. Där kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov eller göra en anmälan. När du har ansökt kan du skicka in kompletteringar digitalt och följa ditt ärende fram till beslut. För att logga in behöver du ha e-legitimation.  

Ansökan bygglov

Ansökan bygglov skylt/ljusanordning

Ansökan strandskyddsdispens

Ansökan förhandsbesked

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Anmälan eldstad/rökkanal

Anmälan rivning

Anmälan kontrollansvarig

Övriga blanketter

Anmäl olovligt byggande, klagomål eller ovårdad tomt

Granngodkännande (anmälningspliktiga åtgärder)

Kontrollplaner

Rivningsplan

Garage

Takkupa

Inglasning av balkong

Installation av eldstad

Anslutning till kommunalt VA

 

Mätning och kartor

I vår e-tjänstportal kan du göra alla beställningar som rör mätning och kartor.
Till E-tjänstportalen

Du som hellre vill ladda ner blanketter i pdf, hittar dem här:

Gränsutvisning     

Lägeskontroll  

Nybyggnadskarta     
Fullständig, förenklad eller utdrag ur kartdatabas.

Stompunkt/gränspunkt     

Utstakning     

Övriga mätuppdrag

Mät-och kartenhetens prislista

 

Vatten, avlopp och avfall

Allmänna regler om VA-lån

Ansökan om VA-lån    

Ägarbyte/Uppsägning av vatten, avlopp och avfall      (word-fil)

Uppehåll av slam och avfallshämtning      (word-fil)

Inteckning i fastighet

Beskrivning "inteckning i fastighet"

 

Gatukostnader

Allmänna regler om anstånd med gatukostnader      (PDF-fil)

Ansökan om anstånd med gatukostnader      (word-fil)

Allmänna regler för gatukostnadslån      (PDF-fil)

Ansökan om gatukostnadslån      (word-fil)

 

Vilt

Länk till blankett om ansökan att bli av med rådjur eller hjort      (pdf-fil)

 

Information om värmekällor

Tillstånd för anläggning som använder grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla.
Kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2018-02-22

Högermeny

Ladda ner blanketter

Ladda ner blanketter

Våra blanketter finns i word- och pdf-format.